[R] about fitting a regression line

Don McKenzie dmck at u.washington.edu
Thu Jun 15 21:51:15 CEST 2017


Did you perhaps accidentally include your response as a predictor?

> On Jun 15, 2017, at 12:48 PM, lily li <chocold12 at gmail.com> wrote:
> 
> Thanks for your replies. I tried the regression, but then got a NA value
> for the slope. And here is the error message:
> Coefficients: (1 not defined because of singularities)
> 
> 
> On Thu, Jun 15, 2017 at 12:20 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
> 
>> Hi
>> 
>> But X can be some function like - sin, cos, log, exp...
>> 
>> Cheers
>> Petr
>> 
>>> -----Original Message-----
>>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of lily li
>>> Sent: Thursday, June 15, 2017 1:28 AM
>>> To: MacQueen, Don <macqueen1 at llnl.gov>
>>> Cc: R mailing list <r-help at r-project.org>
>>> Subject: Re: [R] about fitting a regression line
>>> 
>>> Thanks. I thought lm() function is for linear model, such as the
>> correlation
>>> below:
>>> Y= aX + b
>>> 
>>> On Wed, Jun 14, 2017 at 5:25 PM, MacQueen, Don <macqueen1 at llnl.gov>
>>> wrote:
>>> 
>>>> Start with the lm() function; i.e., see
>>>> 
>>>> ?lm
>>>> 
>>>> -Don
>>>> 
>>>> --
>>>> Don MacQueen
>>>> 
>>>> Lawrence Livermore National Laboratory
>>>> 7000 East Ave., L-627
>>>> Livermore, CA 94550
>>>> 925-423-1062
>>>> 
>>>> 
>>>> On 6/14/17, 3:40 PM, "R-help on behalf of lily li" <
>>>> r-help-bounces at r-project.org on behalf of chocold12 at gmail.com> wrote:
>>>> 
>>>>  Hi R users,
>>>> 
>>>>  I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a
>>>> pattern Yi =
>>>>  cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to use?
>>>> Also,
>>>>  how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for any
>>>> kind of
>>>>  help.
>>>> 
>>>>    [[alternative HTML version deleted]]
>>>> 
>>>>  ______________________________________________
>>>>  R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>>>  https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>>>  PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
>>>> posting-guide.html
>>>>  and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>> 
>>>   [[alternative HTML version deleted]]
>>> 
>>> ______________________________________________
>>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
>> posting-guide.html
>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>> 
>> ________________________________
>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>> určeny pouze jeho adresátům.
>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
>> vymažte ze svého systému.
>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
>> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
>> či zpožděním přenosu e-mailu.
>> 
>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
>> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
>> příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
>> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
>> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>> 
>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>> intended only for its intended recipients.
>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>> copies from your system.
>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>> email.
>> 
>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
>> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
>> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>> amendment or variation.
>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>> upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
>> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
>> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>> 
> 
> 	[[alternative HTML version deleted]]
> 
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

More information about the R-help mailing list