[R] about fitting a regression line

lily li chocold12 at gmail.com
Thu Jun 15 21:48:04 CEST 2017


Thanks for your replies. I tried the regression, but then got a NA value
for the slope. And here is the error message:
Coefficients: (1 not defined because of singularities)


On Thu, Jun 15, 2017 at 12:20 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
>
> But X can be some function like - sin, cos, log, exp...
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of lily li
> > Sent: Thursday, June 15, 2017 1:28 AM
> > To: MacQueen, Don <macqueen1 at llnl.gov>
> > Cc: R mailing list <r-help at r-project.org>
> > Subject: Re: [R] about fitting a regression line
> >
> > Thanks. I thought lm() function is for linear model, such as the
> correlation
> > below:
> > Y= aX + b
> >
> > On Wed, Jun 14, 2017 at 5:25 PM, MacQueen, Don <macqueen1 at llnl.gov>
> > wrote:
> >
> > > Start with the lm() function; i.e., see
> > >
> > >  ?lm
> > >
> > > -Don
> > >
> > > --
> > > Don MacQueen
> > >
> > > Lawrence Livermore National Laboratory
> > > 7000 East Ave., L-627
> > > Livermore, CA 94550
> > > 925-423-1062
> > >
> > >
> > > On 6/14/17, 3:40 PM, "R-help on behalf of lily li" <
> > > r-help-bounces at r-project.org on behalf of chocold12 at gmail.com> wrote:
> > >
> > >   Hi R users,
> > >
> > >   I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a
> > > pattern Yi =
> > >   cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to use?
> > > Also,
> > >   how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for any
> > > kind of
> > >   help.
> > >
> > >     [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > >   ______________________________________________
> > >   R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > >   https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > >   PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > > posting-guide.html
> > >   and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> > >
> > >
> > >
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list