[R] about fitting a regression line

Christopher W Ryan cryan at binghamton.edu
Thu Jun 15 22:07:14 CEST 2017


Rather than just posting your error message, it helps immensely to post the
code that produced the error--indeed with some small sample data that
reproduces the problem.

x <- rnorm(40)
y <- 0.6 * x + rnorm(40, sd = 0.3)
plot(y ~ x)
model <- lm(y ~ cos(x))
summary(model)
plot(y ~ cos(x))
abline(model, col = "red")

## obviously I am not claiming that this is a meaningful or sensible model
## It's just for illustrative purposes

--Chris Ryan

On Thu, Jun 15, 2017 at 3:48 PM, lily li <chocold12 at gmail.com> wrote:

> Thanks for your replies. I tried the regression, but then got a NA value
> for the slope. And here is the error message:
> Coefficients: (1 not defined because of singularities)
>
>
> On Thu, Jun 15, 2017 at 12:20 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> wrote:
>
> > Hi
> >
> > But X can be some function like - sin, cos, log, exp...
> >
> > Cheers
> > Petr
> >
> > > -----Original Message-----
> > > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of lily
> li
> > > Sent: Thursday, June 15, 2017 1:28 AM
> > > To: MacQueen, Don <macqueen1 at llnl.gov>
> > > Cc: R mailing list <r-help at r-project.org>
> > > Subject: Re: [R] about fitting a regression line
> > >
> > > Thanks. I thought lm() function is for linear model, such as the
> > correlation
> > > below:
> > > Y= aX + b
> > >
> > > On Wed, Jun 14, 2017 at 5:25 PM, MacQueen, Don <macqueen1 at llnl.gov>
> > > wrote:
> > >
> > > > Start with the lm() function; i.e., see
> > > >
> > > >  ?lm
> > > >
> > > > -Don
> > > >
> > > > --
> > > > Don MacQueen
> > > >
> > > > Lawrence Livermore National Laboratory
> > > > 7000 East Ave., L-627
> > > > Livermore, CA 94550
> > > > 925-423-1062
> > > >
> > > >
> > > > On 6/14/17, 3:40 PM, "R-help on behalf of lily li" <
> > > > r-help-bounces at r-project.org on behalf of chocold12 at gmail.com>
> wrote:
> > > >
> > > >   Hi R users,
> > > >
> > > >   I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a
> > > > pattern Yi =
> > > >   cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to
> use?
> > > > Also,
> > > >   how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for
> any
> > > > kind of
> > > >   help.
> > > >
> > > >     [[alternative HTML version deleted]]
> > > >
> > > >   ______________________________________________
> > > >   R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more,
> see
> > > >   https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > >   PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > > > posting-guide.html
> > > >   and provide commented, minimal, self-contained, reproducible
> code.
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > >    [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > > ______________________________________________
> > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > posting-guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> > určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> > neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie
> > vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email
> > jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> > či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> > smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout;
> > Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> > příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> > výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> > společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn
> > nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi
> tohoto
> > emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> > existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> > intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> > sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> > copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> > authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> > caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> > email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> > contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> > immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> > any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> > amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> > upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter
> > into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> > he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization
> > or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> > represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> > known to the recipient of the person represented by the recipient.
> >
>
>     [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list