[R] plot many dfs in ggplot

Ulrik Stervbo ulrik.stervbo at gmail.com
Wed Aug 3 21:20:52 CEST 2016


That Petr already showed. Please read his email again.

lily li <chocold12 at gmail.com> schrieb am Mi., 3. Aug. 2016 21:09:

> Thanks. How to add an additional column, with the name of each dataframe's
> name?
>
> On Wed, Aug 3, 2016 at 1:06 PM, Ulrik Stervbo <ulrik.stervbo at gmail.com>
> wrote:
>
>> Not quite - this works: rbind(df1, df2, df3, df1, df2, df3)
>>
>> Or if the have your data.frames in a list, use do.call:
>>
>> df.lst <- list(df1, df2, df3, df1, df2, df3)
>> do.call(rbind, df.lst)
>>
>> You might take a look at the facet functionality in ggplot once you are
>> ready to build your plots.
>>
>> Best,
>> Ulrik
>>
>> On Wed, 3 Aug 2016 at 17:42 lily li <chocold12 at gmail.com> wrote:
>>
>>> Thanks, but rbind/merge function only combines two dataframes each time,
>>> how to work on multiple dataframes? Thanks again.
>>>
>>>
>>> On Wed, Aug 3, 2016 at 4:20 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
>>> wrote:
>>>
>>> > Hi.
>>> >
>>> > Hm. I would add a column indicating data frame and merge/rbind all data
>>> > frames.
>>> >
>>> > Something like
>>> >
>>> > df1$fr <- 1
>>> > df2$fr <- 2
>>> >
>>> > dfkompl <- rbind(df1, df2)
>>> >
>>> > ggplot(dfkompl, aes(x=time, y=varA, colour=factor(fr))
>>> >
>>> > Cheers
>>> > Petr
>>> >
>>> >
>>> > > -----Original Message-----
>>> > > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
>>> lily li
>>> > > Sent: Tuesday, August 2, 2016 8:51 PM
>>> > > To: R mailing list <r-help at r-project.org>
>>> > > Subject: [R] plot many dfs in ggplot
>>> > >
>>> > > Hi all,
>>> > >
>>> > > I have another question. There are several dataframes, each has the
>>> same
>>> > > columns: time, varA, varB, varC, etc. If I want to plot time ~ varA
>>> of
>>> > each
>>> > > dataframe, where different dataframe names use different colors. How
>>> to
>>> > > do this in ggplot? Thanks for your help.
>>> > >
>>> > > Right now, I tried to use the code below, but very laborious, and
>>> needs
>>> > colors
>>> > > manually.
>>> > >
>>> > > fig1 = ggplot()+
>>> > >   geom_path(data=df1, aes(x=time, y= varA, color= 'df1'))+
>>> > >   geom_path(data=df2, aes(x=time, y= varA, color= 'df2'))+
>>> > >   geom_path(data=df3, aes(x=time, y= varA, color= 'df3'))+
>>> > >   ...
>>> > >   scale_color_manual('', limits=c('df1', 'df2', 'df3', ...),
>>> > values=c('blue', red',
>>> > > 'green', ...))
>>> > > show(fig1)
>>> > >
>>> > >    [[alternative HTML version deleted]]
>>> > >
>>> > > ______________________________________________
>>> > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>>> > > guide.html
>>> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>> >
>>> > ________________________________
>>> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>>> > určeny pouze jeho adresátům.
>>> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>>> > neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
>>> kopie
>>> > vymažte ze svého systému.
>>> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>>> email
>>> > jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>>> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
>>> modifikacemi
>>> > či zpožděním přenosu e-mailu.
>>> >
>>> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>>> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>>> > smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>>> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>>> přijmout;
>>> > Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
>>> > příjemce s dodatkem či odchylkou.
>>> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>>> > výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>>> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>>> > společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
>>> zmocněn
>>> > nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi
>>> tohoto
>>> > emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>>> > existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>>> >
>>> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
>>> are
>>> > intended only for its intended recipients.
>>> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>>> > sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>>> > copies from your system.
>>> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>>> > authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
>>> manner.
>>> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>>> > caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>>> > email.
>>> >
>>> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
>>> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering
>>> into a
>>> > contract in any time, for any reason, and without stating any
>>> reasoning.
>>> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>>> > immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
>>> excludes
>>> > any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>>> > amendment or variation.
>>> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>>> > upon an express mutual agreement on all its aspects.
>>> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>>> enter
>>> > into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>>> > he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
>>> authorization
>>> > or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>>> > represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>>> > known to the recipient of the person represented by the recipient.
>>> >
>>>
>>>     [[alternative HTML version deleted]]
>>>
>>> ______________________________________________
>>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> PLEASE do read the posting guide
>>> http://www.R-project.org/posting-guide.html
>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>
>>
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list