[R] plot many dfs in ggplot

lily li chocold12 at gmail.com
Wed Aug 3 21:09:19 CEST 2016


Thanks. How to add an additional column, with the name of each dataframe's
name?

On Wed, Aug 3, 2016 at 1:06 PM, Ulrik Stervbo <ulrik.stervbo at gmail.com>
wrote:

> Not quite - this works: rbind(df1, df2, df3, df1, df2, df3)
>
> Or if the have your data.frames in a list, use do.call:
>
> df.lst <- list(df1, df2, df3, df1, df2, df3)
> do.call(rbind, df.lst)
>
> You might take a look at the facet functionality in ggplot once you are
> ready to build your plots.
>
> Best,
> Ulrik
>
> On Wed, 3 Aug 2016 at 17:42 lily li <chocold12 at gmail.com> wrote:
>
>> Thanks, but rbind/merge function only combines two dataframes each time,
>> how to work on multiple dataframes? Thanks again.
>>
>>
>> On Wed, Aug 3, 2016 at 4:20 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
>> wrote:
>>
>> > Hi.
>> >
>> > Hm. I would add a column indicating data frame and merge/rbind all data
>> > frames.
>> >
>> > Something like
>> >
>> > df1$fr <- 1
>> > df2$fr <- 2
>> >
>> > dfkompl <- rbind(df1, df2)
>> >
>> > ggplot(dfkompl, aes(x=time, y=varA, colour=factor(fr))
>> >
>> > Cheers
>> > Petr
>> >
>> >
>> > > -----Original Message-----
>> > > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of lily
>> li
>> > > Sent: Tuesday, August 2, 2016 8:51 PM
>> > > To: R mailing list <r-help at r-project.org>
>> > > Subject: [R] plot many dfs in ggplot
>> > >
>> > > Hi all,
>> > >
>> > > I have another question. There are several dataframes, each has the
>> same
>> > > columns: time, varA, varB, varC, etc. If I want to plot time ~ varA of
>> > each
>> > > dataframe, where different dataframe names use different colors. How
>> to
>> > > do this in ggplot? Thanks for your help.
>> > >
>> > > Right now, I tried to use the code below, but very laborious, and
>> needs
>> > colors
>> > > manually.
>> > >
>> > > fig1 = ggplot()+
>> > >   geom_path(data=df1, aes(x=time, y= varA, color= 'df1'))+
>> > >   geom_path(data=df2, aes(x=time, y= varA, color= 'df2'))+
>> > >   geom_path(data=df3, aes(x=time, y= varA, color= 'df3'))+
>> > >   ...
>> > >   scale_color_manual('', limits=c('df1', 'df2', 'df3', ...),
>> > values=c('blue', red',
>> > > 'green', ...))
>> > > show(fig1)
>> > >
>> > >    [[alternative HTML version deleted]]
>> > >
>> > > ______________________________________________
>> > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> > > guide.html
>> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>> >
>> > ________________________________
>> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>> > určeny pouze jeho adresátům.
>> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>> > neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
>> kopie
>> > vymažte ze svého systému.
>> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>> email
>> > jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
>> modifikacemi
>> > či zpožděním přenosu e-mailu.
>> >
>> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>> > smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>> přijmout;
>> > Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
>> > příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>> > výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>> > společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
>> zmocněn
>> > nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi
>> tohoto
>> > emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>> > existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>> >
>> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>> > intended only for its intended recipients.
>> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>> > sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>> > copies from your system.
>> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>> > authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
>> manner.
>> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>> > caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>> > email.
>> >
>> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering into
>> a
>> > contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>> > immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
>> excludes
>> > any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>> > amendment or variation.
>> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>> > upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>> enter
>> > into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>> > he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
>> authorization
>> > or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>> > represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>> > known to the recipient of the person represented by the recipient.
>> >
>>
>>     [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide
>> http://www.R-project.org/posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list