[R] plot many dfs in ggplot

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Thu Aug 4 08:49:11 CEST 2016


Hi

And if you have your data frames in list you could add easily a name of those data frames to rbinded result as R automagically uses data frame names as row names.

> lll<- list(df1=data.frame(a=1), df2=data.frame(a=2), df3= data.frame(a=56))
> lll
$df1
 a
1 1

$df2
 a
1 2

$df3
  a
1 56

> do.call(rbind, lll)
   a
df1 1
df2 2
df3 56
>

So you can add them as new column.

> res.df<-do.call(rbind, lll)
> res.df$dat <- row.names(res.df)
> res.df
   a dat
df1 1 df1
df2 2 df2
df3 56 df3
>

Cheers
PetrFrom: Ulrik Stervbo [mailto:ulrik.stervbo at gmail.com]
Sent: Wednesday, August 3, 2016 9:21 PM
To: lily li <chocold12 at gmail.com>
Cc: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>; R mailing list <r-help at r-project.org>
Subject: Re: [R] plot many dfs in ggplot


That Petr already showed. Please read his email again.

lily li <chocold12 at gmail.com<mailto:chocold12 at gmail.com>> schrieb am Mi., 3. Aug. 2016 21:09:
Thanks. How to add an additional column, with the name of each dataframe's name?

On Wed, Aug 3, 2016 at 1:06 PM, Ulrik Stervbo <ulrik.stervbo at gmail.com<mailto:ulrik.stervbo at gmail.com>> wrote:
Not quite - this works: rbind(df1, df2, df3, df1, df2, df3)

Or if the have your data.frames in a list, use do.call:

df.lst <- list(df1, df2, df3, df1, df2, df3)
do.call(rbind, df.lst)

You might take a look at the facet functionality in ggplot once you are ready to build your plots.

Best,
Ulrik

On Wed, 3 Aug 2016 at 17:42 lily li <chocold12 at gmail.com<mailto:chocold12 at gmail.com>> wrote:
Thanks, but rbind/merge function only combines two dataframes each time,
how to work on multiple dataframes? Thanks again.


On Wed, Aug 3, 2016 at 4:20 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:

> Hi.
>
> Hm. I would add a column indicating data frame and merge/rbind all data
> frames.
>
> Something like
>
> df1$fr <- 1
> df2$fr <- 2
>
> dfkompl <- rbind(df1, df2)
>
> ggplot(dfkompl, aes(x=time, y=varA, colour=factor(fr))
>
> Cheers
> Petr
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of lily li
> > Sent: Tuesday, August 2, 2016 8:51 PM
> > To: R mailing list <r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>>
> > Subject: [R] plot many dfs in ggplot
> >
> > Hi all,
> >
> > I have another question. There are several dataframes, each has the same
> > columns: time, varA, varB, varC, etc. If I want to plot time ~ varA of
> each
> > dataframe, where different dataframe names use different colors. How to
> > do this in ggplot? Thanks for your help.
> >
> > Right now, I tried to use the code below, but very laborious, and needs
> colors
> > manually.
> >
> > fig1 = ggplot()+
> >   geom_path(data=df1, aes(x=time, y= varA, color= 'df1'))+
> >   geom_path(data=df2, aes(x=time, y= varA, color= 'df2'))+
> >   geom_path(data=df3, aes(x=time, y= varA, color= 'df3'))+
> >   ...
> >   scale_color_manual('', limits=c('df1', 'df2', 'df3', ...),
> values=c('blue', red',
> > 'green', ...))
> > show(fig1)
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

    [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list