[R] Merging RData files

Steven Yen styen at ntu.edu.tw
Tue Jan 16 13:13:00 CET 2018


Understood. In my case, a.RData and b.RData contain identical 
variables/data, plus simulation outputs from separate runs. The codes 
deliver what I need. Good to know the three lines work. Thank you.

On 1/16/2018 8:06 PM, Duncan Murdoch wrote:
> On 16/01/2018 6:33 AM, Steven Yen wrote:
>> Hi all,
>> This is great. Again, here is what I need. I run two separate jobs (a.R
>> and b.R) with results (say regression outputs) going to a.RData and
>> b.RData. I like to put all results in one place (where I can retrieve
>> them in one place, ab.RData). The following codes do it (I am not sure
>> if line 2 is needed but I am happy). Thank you all.
>>
>> load("a.RData")
>> save.image("ab.RData")
>> load("b.RData")
>> save.image("ab.RData")
>
> That's the same as
>
> load("a.RData")
> load("b.RData")
> save.image("ab.RData")
>
> because the second saved image overwrites the first one.  It'll be 
> okay if all the variable names are different in a.RData and b.RData, 
> but will lose values from a.RData if any of them have the same names 
> as objects in b.RData.  See the link I posted earlier to avoid this.
>
> Duncan Murdoch
>
>>
>> On 1/16/2018 7:08 PM, PIKAL Petr wrote:
>>> Huh.
>>>
>>> I may by completely wrong but you cannot do such "merging". .RData 
>>> files are AFAIK places where all objects from given session are stored.
>>>
>>> However you could load each .RData file and save/export result (one 
>>> object).
>>>
>>> BTW, what do you mean exactly by "combine/consolidate"?
>>>
>>> And finally, post your questions in plain text not html, otherwise 
>>> they can be mangled.
>>>
>>> Cheers
>>> Petr
>>>
>>>> -----Original Message-----
>>>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of 
>>>> Steven Yen
>>>> Sent: Tuesday, January 16, 2018 9:44 AM
>>>> To: r-help at r-project.org
>>>> Subject: [R] Merging RData files
>>>>
>>>> I ran two separate hours-long projects. Results of each were saved 
>>>> to two
>>>> separate .RData files.
>>>> Content of each includes, among others, the following:
>>>>
>>>>                       me    se      t     p sig pc21.age        
>>>> 0.640 0.219  2.918 0.004 ***
>>>> pc21.agesq      0.000 0.000    NaN   NaN pc21.inc 0.903 0.103  
>>>> 8.752 0.000
>>>> *** pc21.incsq      0.000 0.000    NaN   NaN
>>>> pc21.sei10      0.451 0.145  3.122 0.002 *** pc21.sblkprot -4.334 
>>>> 3.387  1.280
>>>> 0.201 ...
>>>>
>>>> Question: How can I combine/consolidate the two .RData files into one?
>>>> Thank you.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>         [[alternative HTML version deleted]]
>>>>
>>>> ______________________________________________
>>>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>>> PLEASE do read the posting guide 
>>>> http://www.R-project.org/posting-guide.html
>>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>> ________________________________
>>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a 
>>> jsou určeny pouze jeho adresátům.
>>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě 
>>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a 
>>> jeho kopie vymažte ze svého systému.
>>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento 
>>> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou 
>>> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>>>
>>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření 
>>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně 
>>> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí 
>>> nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve 
>>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za 
>>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně 
>>> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly 
>>> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, 
>>> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím 
>>> zastoupené známá.
>>>
>>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and 
>>> are intended only for its intended recipients.
>>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform 
>>> its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments 
>>> and its copies from your system.
>>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not 
>>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any 
>>> manner.
>>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible 
>>> damage caused by modifications of the e-mail or by delay with 
>>> transfer of the email.
>>>
>>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering 
>>> into a contract in any time, for any reason, and without stating any 
>>> reasoning.
>>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to 
>>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) 
>>> excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient 
>>> containing any amendment or variation.
>>> - the sender insists on that the respective contract is concluded 
>>> only upon an express mutual agreement on all its aspects.
>>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to 
>>> enter into any contracts on behalf of the company except for cases 
>>> in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and 
>>> such authorization or power of attorney is submitted to the 
>>> recipient or the person represented by the recipient, or the 
>>> existence of such authorization is known to the recipient of the 
>>> person represented by the recipient.
>>
>
>

-- 
styen at ntu.edu.tw (S.T. Yen)


	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list