[R] Merging RData files

Duncan Murdoch murdoch.duncan at gmail.com
Tue Jan 16 13:06:18 CET 2018


On 16/01/2018 6:33 AM, Steven Yen wrote:
> Hi all,
> This is great. Again, here is what I need. I run two separate jobs (a.R
> and b.R) with results (say regression outputs) going to a.RData and
> b.RData. I like to put all results in one place (where I can retrieve
> them in one place, ab.RData). The following codes do it (I am not sure
> if line 2 is needed but I am happy). Thank you all.
> 
> load("a.RData")
> save.image("ab.RData")
> load("b.RData")
> save.image("ab.RData")

That's the same as

load("a.RData")
load("b.RData")
save.image("ab.RData")

because the second saved image overwrites the first one. It'll be okay 
if all the variable names are different in a.RData and b.RData, but will 
lose values from a.RData if any of them have the same names as objects 
in b.RData. See the link I posted earlier to avoid this.

Duncan Murdoch

> 
> On 1/16/2018 7:08 PM, PIKAL Petr wrote:
>> Huh.
>>
>> I may by completely wrong but you cannot do such "merging". .RData files are AFAIK places where all objects from given session are stored.
>>
>> However you could load each .RData file and save/export result (one object).
>>
>> BTW, what do you mean exactly by "combine/consolidate"?
>>
>> And finally, post your questions in plain text not html, otherwise they can be mangled.
>>
>> Cheers
>> Petr
>>
>>> -----Original Message-----
>>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Steven Yen
>>> Sent: Tuesday, January 16, 2018 9:44 AM
>>> To: r-help at r-project.org
>>> Subject: [R] Merging RData files
>>>
>>> I ran two separate hours-long projects. Results of each were saved to two
>>> separate .RData files.
>>> Content of each includes, among others, the following:
>>>
>>>            me  se   t   p sig pc21.age    0.640 0.219 2.918 0.004 ***
>>> pc21.agesq   0.000 0.000  NaN  NaN pc21.inc    0.903 0.103 8.752 0.000
>>> *** pc21.incsq   0.000 0.000  NaN  NaN
>>> pc21.sei10   0.451 0.145 3.122 0.002 *** pc21.sblkprot -4.334 3.387 1.280
>>> 0.201 ...
>>>
>>> Question: How can I combine/consolidate the two .RData files into one?
>>> Thank you.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>     [[alternative HTML version deleted]]
>>>
>>> ______________________________________________
>>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>> ________________________________
>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>>
>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>>
>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>>
>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
>More information about the R-help mailing list