[R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

greg holly mak.hholly at gmail.com
Fri Feb 16 18:28:27 CET 2018


Hi Petr;

I would like to get a plot with names as they are in the original file.
They are chemical names and I have 733 in the my file. For example, let me
give to chemical names "*2-hydroxybutyrate/2-hydroxyisobutyrate*" and
"*palmitoyl-arachidonoyl-glycerol
(16:0/20:4) [1]**" .So, what should I put  [c(2,3,1)] part in the command:
iris$MySpecies<-factor(iris$Species, levels(iris$Species)[c(2,3,1)])

Regards,

Greg

On Fri, Feb 16, 2018 at 6:13 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
>
>
>
> What do you mean „without reordering the names“. Factor variable is
> ordered according to its levels and you can freely change the ordering.
> This is why factors are useful and worth to use in many cases instead of
> character vectors.
>
>
>
> See this result
>
>
>
> > iris$MySpecies<-factor(iris$Species, levels(iris$Species)[c(2,3,1)])
>
> > p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=Species))
>
> > p+geom_point()
>
> > p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=MySpecies))
>
> > p+geom_point()
>
> >
>
> Cheers
>
> Petr
>
>
>
> *From:* greg holly [mailto:mak.hholly at gmail.com]
> *Sent:* Friday, February 16, 2018 3:56 PM
> *To:* PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> *Cc:* r-help mailing list <r-help at r-project.org>
> *Subject:* Re: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2
> as they are
>
>
>
> Hi Petr;
>
>
>
> Thanks. I do save the result in pdf by using the following command.
>
>
>
>    ggsave("z7.pdf", p4, height = 95, width = 8, device=pdf, limitsize =
> F,dpi=300)
>
>
>
>  I can achieve the y axis with 733 levels. But I need get the plot
> WITHOUT reordering the names.
>
>
>
> Regards,
>
>
>
> Greg
>
>
>
> On Fri, Feb 16, 2018 at 3:39 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> wrote:
>
> Hi
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of greg
> holly
> > Sent: Thursday, February 15, 2018 3:58 PM
> > To: r-help mailing list <r-help at r-project.org>
> > Subject: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as
> they are
> >
> > Hi all;
> >
> > I have 733 discrete categories that will go on y-axis in ggplot2. I used
> the
> > following command to put the name of x-axis.
> >
> > scale_x_discrete (limits = c("SI", "HOMAIR",
> > "AIR","HOMAB","SG","DI","FI","FG"))
> >
> > Since there are only 8 categories on x it was easy to do. Is there any
> way to do
> > the same for 733 discrete categories for y-axis. Essentially I did not
> want to
> > order categories. I would like to put the name of categories as they are.
>
> You probably can achieve the y axis with 733 levels if you do not use
> limits in scale.
>
> Just from curiosity, standard page has 30 lines, so your axis should
> stretch to more than 20 pages. Or you need to shrink your y axis 20 times.
> Both options will give you unreadable results.
>
> Cheers
> Petr
>
> >
> > Best regards,
> >
> > Greg
> >
>
>
>
> ------------------------------
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list