[R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Feb 16 16:13:50 CET 2018


Hi

What do you mean „without reordering the names“. Factor variable is ordered according to its levels and you can freely change the ordering. This is why factors are useful and worth to use in many cases instead of character vectors.

See this result

> iris$MySpecies<-factor(iris$Species, levels(iris$Species)[c(2,3,1)])
> p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=Species))
> p+geom_point()
> p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=MySpecies))
> p+geom_point()
>
Cheers
Petr

From: greg holly [mailto:mak.hholly at gmail.com]
Sent: Friday, February 16, 2018 3:56 PM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Cc: r-help mailing list <r-help at r-project.org>
Subject: Re: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

Hi Petr;

Thanks. I do save the result in pdf by using the following command.

   ggsave("z7.pdf", p4, height = 95, width = 8, device=pdf, limitsize = F,dpi=300)

 I can achieve the y axis with 733 levels. But I need get the plot WITHOUT reordering the names.

Regards,

Greg

On Fri, Feb 16, 2018 at 3:39 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of greg holly
> Sent: Thursday, February 15, 2018 3:58 PM
> To: r-help mailing list <r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>>
> Subject: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are
>
> Hi all;
>
> I have 733 discrete categories that will go on y-axis in ggplot2. I used the
> following command to put the name of x-axis.
>
> scale_x_discrete (limits = c("SI", "HOMAIR",
> "AIR","HOMAB","SG","DI","FI","FG"))
>
> Since there are only 8 categories on x it was easy to do. Is there any way to do
> the same for 733 discrete categories for y-axis. Essentially I did not want to
> order categories. I would like to put the name of categories as they are.

You probably can achieve the y axis with 733 levels if you do not use limits in scale.

Just from curiosity, standard page has 30 lines, so your axis should stretch to more than 20 pages. Or you need to shrink your y axis 20 times. Both options will give you unreadable results.

Cheers
Petr

>
> Best regards,
>
> Greg
>________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list