[R] plotting the regression coefficients

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Feb 12 09:49:59 CET 2018


Hi

After melt you can change levels of your factor variable. Again with the toy example.

> levels(temp$variable)
[1] "y1" "y2" "y3" "y4"
> levels(temp$variable) <- levels(temp$variable)[c(2,4,1,3)]
> levels(temp$variable)
[1] "y2" "y4" "y1" "y3"
>

And you will get graphs with this new levels ordering.

Cheers
Petr

From: greg holly [mailto:mak.hholly at gmail.com]
Sent: Monday, February 12, 2018 8:52 AM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Cc: r-help mailing list <r-help at r-project.org>
Subject: Re: [R] plotting the regression coefficients

Hi Petr;

Thanks so much. This is great! Although last Sunday, alternatively, I have solved the problem using the following statement at the very end of the program.

 ggsave('circle.pdf', p4, height = 70, width = 8, device=pdf, limitsize = F, dpi=300).

This works very well too.

Asa my categorical variables are in my Y axis, my R program reorders the names on Y-axis. However, I would like have and plot output with the names as they are. Is there any way to have plot without ordering the names of variables on Y-axis?

Regards,
Greg.

On Mon, Feb 12, 2018 at 10:12 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi

Maybe there are other ways but I would split data to several chunks e.g. in list and use for cycle to fill multipage pdf.

With the toy data something like

library(reshape2)
library(ggplot2)
temp <- melt(temp)
temp.s<-split(temp, cut(1:nrow(temp), 2))

pdf("temp.pdf")
for (i in 1: length(temp.s)) {
p <- ggplot(temp.s[[i]], aes(x=par1, y=variable, size=abs(value), colour=factor(sign(value))))
print(p+geom_point())
}
dev.off()

But the real code partly depends on your real data.

Cheers
Petr

From: greg holly [mailto:mak.hholly at gmail.com<mailto:mak.hholly at gmail.com>]
Sent: Saturday, February 10, 2018 9:05 PM

To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>>
Cc: r-help mailing list <r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>>
Subject: Re: [R] plotting the regression coefficients

Hi Peter;

The R code you provided works very well. Once again thanks so much for this. The number of variables in my data set that should appear on the y-axis is 733 and they are not numerical (for example the name of one variable is palmitoyl-arachidonoyl-glycerol (16:0/20:4) [1]*. So, the plot looks very messy in one page. How can I make the plot to print out on multiple pages?

Regards,

Greg

On Thu, Feb 8, 2018 at 4:33 PM, greg holly <mak.hholly at gmail.com<mailto:mak.hholly at gmail.com>> wrote:
Hi Petr;

Thanks so much. Exactly this is what I need. I will play to change color and so on but this backbound is perfect to me. I do appreciate your help and support.

Regards,
Greg

On Thu, Feb 8, 2018 at 1:29 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi
I copied your values to R, here it is

> dput(temp)

temp <- structure(list(par1 = structure(1:4, .Label = c("x1", "x2", "x3",
"x4"), class = "factor"), y1 = c(-0.19, 0.45, -0.09, -0.16),
    y2 = c(0.4, -0.75, 0.14, -0.01), y3 = c(-0.06, -8.67, 1.42,
    2.21), y4 = c(0.13, -0.46, 0.06, 0.06)), .Names = c("par1",
"y1", "y2", "y3", "y4"), class = "data.frame", row.names = c(NA,
-4L))

For plotting it need to be reshaped

library(reshape2)
library(ggplot2)

temp <- melt(temp)
p <- ggplot(temp, aes(x=par1, y=variable, size=abs(value), colour=factor(sign(value))))
p+geom_point()

Is this what you wanted?

Cheers
Petr
And preferably do not post in HTML, the email content could be scrambled.

From: greg holly [mailto:mak.hholly at gmail.com<mailto:mak.hholly at gmail.com>]
Sent: Thursday, February 8, 2018 9:23 AM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>>
Cc: r-help mailing list <r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>>
Subject: Re: [R] plotting the regression coefficients

Hi Petr;

Thanks for your reply. It is much appreciated. A small example is given below for 4 independent and 4 dependent variables only. The values given are regression coefficients.I have looked ggplot documents before writing to you. Unfortunately, I could not figure out as my experience in ggplot is ignorable

Regards.
Greg

y1 y2 y3 y4
x1 -0.19 0.40 -0.06 0.13
x2 0.45 -0.75 -8.67 -0.46
x3 -0.09 0.14 1.42 0.06
x4 -0.16 -0.01 2.21 0.06


On Thu, Feb 8, 2018 at 10:19 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi

Example, example, example - preferably working.

Wild guess - did you try ggplot?

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of greg holly
> Sent: Thursday, February 8, 2018 8:14 AM
> To: r-help mailing list <r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>>
> Subject: [R] plotting the regression coefficients
>
> Hi Dear all;
>
> I would like to create a plot for regression coefficients with each independent
> variable (x) along the side and the phenotypes (y) across the top (as given
> below). For each data point, direction and magnitude of effect could be color
> and significance could be the size of the circle? Is this possible?
>
>
> I would greatly be appreciated your help.
>
> Thanks,
>
> Greg
>
>
>
>   y1 y2 y3 y4 y5 y6
> x1
> x2
> x3
> x4
> x5
> x6
> x7
> x8
> x9
> x10
> x11
> x12
> x13
> x14
> x15
> x16
> x17
> .
> .
>


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list