[R] Convert data into zoo object using Performance analytics package

Upananda Pani upananda.pani at gmail.com
Fri Sep 22 11:53:06 CEST 2017


Dear All,

Thanks a lot for your help. Would you please let me know if i want to read
a csv file as zoo object from my local file rather than directly from the
website, how to do that?

library(zoo)
u <- "https://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/sbuxPrices.csv"
fmt <- "%m/%d/%Y"

With sincere regards,
Upananda Pani

On Wed, Sep 20, 2017 at 3:22 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
>
> Gabor's code works as expeceted without error.
> What is "u" in your case?
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Upananda
> > Pani
> > Sent: Wednesday, September 20, 2017 11:06 AM
> > To: Gabor Grothendieck <ggrothendieck at gmail.com>
> > Cc: r-help <r-help at r-project.org>
> > Subject: Re: [R] Convert data into zoo object using Performance analytics
> > package
> >
> > Dear Sir,
> >
> > Thanks for your mail and help. I got this error while trying to run your
> code.
> >
> > sbux1.z <- read.csv.zoo(u, FUN = as.yearmon, format = fmt) Error in
> > read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote,
> > :
> >  'file' must be a character string or connection
> >
> > Thanks and Regards,
> > Upananda Pani
> >
> > On Tue, Sep 19, 2017 at 4:31 PM, Upananda Pani <upananda.pani at gmail.com>
> > wrote:
> >
> > > Dear Sir,
> > >
> > > Thanks for your mail and help. I got this error while trying to run
> > > your code.
> > >
> > > sbux1.z <- read.csv.zoo(u, FUN = as.yearmon, format = fmt) Error in
> > > read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote, :
> > >  'file' must be a character string or connection
> > >
> > > Thanks and Regards,
> > > Upananda Pani
> > >
> > > On Mon, Sep 18, 2017 at 7:38 PM, Gabor Grothendieck <
> > > ggrothendieck at gmail.com> wrote:
> > >
> > >> Depending on how you created df maybe your code has the column names
> > >> wrong. In any case these 4 alternatives all work. Start a fresh R
> > >> session and then copy and paste this into it.
> > >>
> > >> library(zoo)
> > >> u <- "https://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/sbuxPrices.csv"
> > >> fmt <- "%m/%d/%Y"
> > >>
> > >> # 1
> > >> sbux1.z <- read.csv.zoo(u, FUN = as.yearmon, format = fmt)
> > >>
> > >> # 2
> > >> df <- read.csv(u)
> > >> sbux2.z <- read.zoo(df, FUN = as.yearmon, format = fmt)
> > >>
> > >> # 3
> > >> df <- read.csv(u)
> > >> names(head(df))
> > >> ## [1] "Date"   "Adj.Close"
> > >> sbux3.z <- zoo(df$Adj.Close, as.yearmon(df$Date, fmt))
> > >>
> > >> # 4
> > >> df <- read.csv(u)
> > >> sbux4.z <- zoo(df[[2]], as.yearmon(df[[1]], fmt))
> > >>
> > >> On Mon, Sep 18, 2017 at 7:36 AM, Upananda Pani
> > >> <upananda.pani at gmail.com>
> > >> wrote:
> > >> > Dear All,
> > >> >
> > >> > While i am trying convert data frame object to zoo object I am
> > >> > getting numeric(0) error in performance analytics package.
> > >> >
> > >> > The source code i am using from this website to learn r in finance:
> > >> > https://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/returnCalculations.r
> > >> >
> > >> > # create zoo objects from data.frame objects dates.sbux =
> > >> > as.yearmon(sbux.df$Date, format="%m/%d/%Y") dates.msft =
> > >> > as.yearmon(msft.df$Date, format="%m/%d/%Y") sbux.z =
> > >> > zoo(x=sbux.df$Adj.Close, order.by=dates.sbux) msft.z =
> > >> > zoo(x=msft.df$Adj.Close, order.by=dates.msft)
> > >> > class(sbux.z)
> > >> > head(sbux.z)
> > >> >> head(sbux.z)
> > >> > Data:
> > >> > numeric(0)
> > >> >
> > >> > I will be grateful if anybody would like to guide me where i am
> > >> > making
> > >> the
> > >> > mistake.
> > >> >
> > >> > With best regards,
> > >> > Upananda Pani
> > >> >
> > >> >
> > >> > --
> > >> >
> > >> >
> > >> > You may delay, but time will not.
> > >> >
> > >> >
> > >> > Research Scholar
> > >> > alternative mail id: upani at iitkgp.ac.in Department of HSS, IIT KGP
> > >> > KGP
> > >> >
> > >> >     [[alternative HTML version deleted]]
> > >> >
> > >> > ______________________________________________
> > >> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > >> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > >> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posti
> > >> ng-guide.html
> > >> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> --
> > >> Statistics & Software Consulting
> > >> GKX Group, GKX Associates Inc.
> > >> tel: 1-877-GKX-GROUP
> > >> email: ggrothendieck at gmail.com
> > >>
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > >
> > >
> > > You may delay, but time will not.
> > >
> > >
> > > Research Scholar
> > > alternative mail id: upani at iitkgp.ac.in Department of HSS, IIT KGP KGP
> > >
> >
> >
> >
> > --
> >
> >
> > You may delay, but time will not.
> >
> >
> > Research Scholar
> > alternative mail id: upani at iitkgp.ac.in
> > Department of HSS, IIT KGP
> > KGP
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>-- 


You may delay, but time will not.


Research Scholar
alternative mail id: upani at iitkgp.ac.in
Department of HSS, IIT KGP
KGP

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list