[R] Convert data into zoo object using Performance analytics package

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Sep 20 11:52:16 CEST 2017


Hi

Gabor's code works as expeceted without error.
What is "u" in your case?

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Upananda
> Pani
> Sent: Wednesday, September 20, 2017 11:06 AM
> To: Gabor Grothendieck <ggrothendieck at gmail.com>
> Cc: r-help <r-help at r-project.org>
> Subject: Re: [R] Convert data into zoo object using Performance analytics
> package
>
> Dear Sir,
>
> Thanks for your mail and help. I got this error while trying to run your code.
>
> sbux1.z <- read.csv.zoo(u, FUN = as.yearmon, format = fmt) Error in
> read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote,
> :
>  'file' must be a character string or connection
>
> Thanks and Regards,
> Upananda Pani
>
> On Tue, Sep 19, 2017 at 4:31 PM, Upananda Pani <upananda.pani at gmail.com>
> wrote:
>
> > Dear Sir,
> >
> > Thanks for your mail and help. I got this error while trying to run
> > your code.
> >
> > sbux1.z <- read.csv.zoo(u, FUN = as.yearmon, format = fmt) Error in
> > read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote, :
> >  'file' must be a character string or connection
> >
> > Thanks and Regards,
> > Upananda Pani
> >
> > On Mon, Sep 18, 2017 at 7:38 PM, Gabor Grothendieck <
> > ggrothendieck at gmail.com> wrote:
> >
> >> Depending on how you created df maybe your code has the column names
> >> wrong. In any case these 4 alternatives all work. Start a fresh R
> >> session and then copy and paste this into it.
> >>
> >> library(zoo)
> >> u <- "https://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/sbuxPrices.csv"
> >> fmt <- "%m/%d/%Y"
> >>
> >> # 1
> >> sbux1.z <- read.csv.zoo(u, FUN = as.yearmon, format = fmt)
> >>
> >> # 2
> >> df <- read.csv(u)
> >> sbux2.z <- read.zoo(df, FUN = as.yearmon, format = fmt)
> >>
> >> # 3
> >> df <- read.csv(u)
> >> names(head(df))
> >> ## [1] "Date"   "Adj.Close"
> >> sbux3.z <- zoo(df$Adj.Close, as.yearmon(df$Date, fmt))
> >>
> >> # 4
> >> df <- read.csv(u)
> >> sbux4.z <- zoo(df[[2]], as.yearmon(df[[1]], fmt))
> >>
> >> On Mon, Sep 18, 2017 at 7:36 AM, Upananda Pani
> >> <upananda.pani at gmail.com>
> >> wrote:
> >> > Dear All,
> >> >
> >> > While i am trying convert data frame object to zoo object I am
> >> > getting numeric(0) error in performance analytics package.
> >> >
> >> > The source code i am using from this website to learn r in finance:
> >> > https://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/returnCalculations.r
> >> >
> >> > # create zoo objects from data.frame objects dates.sbux =
> >> > as.yearmon(sbux.df$Date, format="%m/%d/%Y") dates.msft =
> >> > as.yearmon(msft.df$Date, format="%m/%d/%Y") sbux.z =
> >> > zoo(x=sbux.df$Adj.Close, order.by=dates.sbux) msft.z =
> >> > zoo(x=msft.df$Adj.Close, order.by=dates.msft)
> >> > class(sbux.z)
> >> > head(sbux.z)
> >> >> head(sbux.z)
> >> > Data:
> >> > numeric(0)
> >> >
> >> > I will be grateful if anybody would like to guide me where i am
> >> > making
> >> the
> >> > mistake.
> >> >
> >> > With best regards,
> >> > Upananda Pani
> >> >
> >> >
> >> > --
> >> >
> >> >
> >> > You may delay, but time will not.
> >> >
> >> >
> >> > Research Scholar
> >> > alternative mail id: upani at iitkgp.ac.in Department of HSS, IIT KGP
> >> > KGP
> >> >
> >> >     [[alternative HTML version deleted]]
> >> >
> >> > ______________________________________________
> >> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> >> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posti
> >> ng-guide.html
> >> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Statistics & Software Consulting
> >> GKX Group, GKX Associates Inc.
> >> tel: 1-877-GKX-GROUP
> >> email: ggrothendieck at gmail.com
> >>
> >
> >
> >
> > --
> >
> >
> > You may delay, but time will not.
> >
> >
> > Research Scholar
> > alternative mail id: upani at iitkgp.ac.in Department of HSS, IIT KGP KGP
> >
>
>
>
> --
>
>
> You may delay, but time will not.
>
>
> Research Scholar
> alternative mail id: upani at iitkgp.ac.in
> Department of HSS, IIT KGP
> KGP
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list