[R] Optimize code to read text-file with digits

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Sep 8 11:25:01 CEST 2017


Hi

see in line

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Martin
> Moller Skarbiniks Pedersen
> Sent: Friday, September 8, 2017 10:49 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Optimize code to read text-file with digits
>
> Hi,
>
>  Every day I try to write some small R programs to improve my R-skills.
>  Yesterday I wrote a small program to read the digits from "A Million Random
> Digits" from RAND.
>  My code works but it is very slow and I guess the code is not optimal.
>
> The digits.txt file downloaded from
> https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1418.html
> contains 20000 lines which looks like this:
> 00000  10097 32533 76520 13586 34673 54876 80959 09117 39292 74945
> 00001  37542 04805 64894 74296 24805 24037 20636 10402 00822 91665
> 00002  08422 68953 19645 09303 23209 02560 15953 34764 35080 33606
> 00003  99019 02529 09376 70715 38311 31165 88676 74397 04436 27659
> 00004  12807 99970 80157 36147 64032 36653 98951 16877 12171 76833
>
> My program which is slow looks like this:
>
> filename <- "digits.txt"
> lines <- readLines(filename)

why you do not read a file as a whole e.g. by

lines<-read.table("digits.txt")

After that you do not need for cycle (but maybe I misunderstand what you really want)

remove first column

lines <- lines[,-1]

And now I am lost.
Do you want each row convert into a numeric vector? It probably exceed the precision of biggest number allowed.

Do you want to split each column to 5 numeric columns?
you can use something like

outer(lines[,1], 10^c(4:0), function(a, b) a %/% b %% 10)

to split the first column.

Or do you want one big numeric vector from all your numbers?

here you need to read values as character variables

lines<-read.table("digits.txt", colClasses="character")
numbers<-as.numeric(unlist(strsplit(as.character(lines[1,]),"")))
changes first row to numeric vector.

Anyway, can you explain what is your final goal?

Cheers
Petr


>
> numbers <- vector('numeric')
> for (i in 1:length(lines)) {
>
>   # remove first column
>   lines[i] <- sub("[^ ]+ +","",lines[i])
>
>   # remove spaces
>   lines[i] <- gsub(" ","",lines[i])
>
>   # split the characters and convert them into numbers
>   numbers <- c(numbers,as.numeric(unlist(strsplit(lines[i],""))))
> }
>
> Thanks for any advice how this program can be improved.
>
> Regards
> Martin M. S. Pedersen
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list