[R] changing "," to "." in data.frame

David L Carlson dcarlson at tamu.edu
Wed Oct 11 16:12:47 CEST 2017


Minor modification:

fff <- function(x) as.numeric(chartr(",", ".", x))
BX <- sapply(AX, fff)

Or this keeps the original data frame:

AX[, 1:2] <- sapply(AX[, 1:2], fff)

----------------------------------------
David L Carlson
Department of Anthropology
Texas A&M University
College Station, TX 77843-4352


-----Original Message-----
From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of PIKAL Petr
Sent: Wednesday, October 11, 2017 3:00 AM
To: Troels Ring <tring at gvdnet.dk>; r-help at r-project.org
Subject: Re: [R] changing "," to "." in data.frame

And as follow up,

fff<-function(x) gsub(",", ".", x)

BX <- apply(apply(AX, 2, fff), 2, as.numeric)

this seems to be easier.

Cheers
Petr
S pozdravem | Best Regards
RNDr. Petr PIKAL
Vedoucí Výzkumu a vývoje | Research Manager PRECHEZA a.s.
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 | 750 02 Přerov | Czech Republic
Tel: +420 581 252 256 | GSM: +420 724 008 364 petr.pikal at precheza.cz | www.precheza.cz

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Troels 
> Ring
> Sent: Wednesday, October 11, 2017 9:46 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] changing "," to "." in data.frame
>
> Dear friends - I have a data.frame with "," instead of "." and found 
> the discussion
>
> http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-replace-all-commas-with-semicolon
> -in-
> a-string-tt4721187.html#a4721192
>
> so copying the code of Ulrik(I hope:-)) I tried
>
> (making some data)
>
> AX <-
> data.frame(a=chartr(".",",",rnorm(5)),b=chartr(".",",",rnorm(5)),c=rno
> rm(5))
>
>
> library(plyr)
>
> adply(AX, 2, function(x){
> if(!is.numeric(x[[1]]){
> gsub(",", ".", x[[1]])
> }else{
> x[[1]]
> }
> })
>
> and got the unwelcome error
>
> Error: unexpected '{' in:
> "adply(AX, 2, function(x){
> if(!is.numeric(x[[1]]){"
>
> Here is:
>
> > sessionInfo()
> R version 3.4.1 (2017-06-30)
> Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) Running under: Windows 7 x64 
> (build 7601) Service Pack 1
>
> Matrix products: default
>
> locale:
> [1] LC_COLLATE=Danish_Denmark.1252 LC_CTYPE=Danish_Denmark.1252 [3]
> LC_MONETARY=Danish_Denmark.1252 LC_NUMERIC=C [5] 
> LC_TIME=Danish_Denmark.1252
>
> attached base packages:
> [1] stats   graphics grDevices utils   datasets methods base
>
> other attached packages:
> [1] plyr_1.8.4   TinnRcom_1.0.20 formatR_1.5 svSocket_0.9-57
>
> loaded via a namespace (and not attached):
> [1] compiler_3.4.1 tools_3.4.1  svMisc_0.9-70 Rcpp_0.12.13 tcltk_3.4.1
>
> All best wishes
>
> Troels Ring, Aalborg, Denmark
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see 
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide 
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

______________________________________________
R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.More information about the R-help mailing list