[R] changing "," to "." in data.frame

Eric Berger ericjberger at gmail.com
Wed Oct 11 10:03:03 CEST 2017


Along the lines of Petr's followup:

AXnew <- data.frame(lapply( AX, function(s) sub(",",".",s)))



On Wed, Oct 11, 2017 at 10:59 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> And as follow up,
>
> fff<-function(x) gsub(",", ".", x)
>
> BX <- apply(apply(AX, 2, fff), 2, as.numeric)
>
> this seems to be easier.
>
> Cheers
> Petr
>
>
>
>
> S pozdravem | Best Regards
> RNDr. Petr PIKAL
> Vedoucí Výzkumu a vývoje | Research Manager
> PRECHEZA a.s.
> nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 | 750 02 Přerov | Czech Republic
> Tel: +420 581 252 256 | GSM: +420 724 008 364
> petr.pikal at precheza.cz | www.precheza.cz
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Troels
> Ring
> > Sent: Wednesday, October 11, 2017 9:46 AM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] changing "," to "." in data.frame
> >
> > Dear friends - I have a data.frame with "," instead of "." and found the
> > discussion
> >
> > http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-replace-all-commas-
> with-semicolon-in-
> > a-string-tt4721187.html#a4721192
> >
> > so copying the code of Ulrik(I hope:-)) I tried
> >
> > (making some data)
> >
> > AX <-
> > data.frame(a=chartr(".",",",rnorm(5)),b=chartr(".",",",
> rnorm(5)),c=rnorm(5))
> >
> >
> > library(plyr)
> >
> > adply(AX, 2, function(x){
> > if(!is.numeric(x[[1]]){
> > gsub(",", ".", x[[1]])
> > }else{
> > x[[1]]
> > }
> > })
> >
> > and got the unwelcome error
> >
> > Error: unexpected '{' in:
> > "adply(AX, 2, function(x){
> > if(!is.numeric(x[[1]]){"
> >
> > Here is:
> >
> > > sessionInfo()
> > R version 3.4.1 (2017-06-30)
> > Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
> > Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1
> >
> > Matrix products: default
> >
> > locale:
> > [1] LC_COLLATE=Danish_Denmark.1252 LC_CTYPE=Danish_Denmark.1252
> > [3] LC_MONETARY=Danish_Denmark.1252 LC_NUMERIC=C
> > [5] LC_TIME=Danish_Denmark.1252
> >
> > attached base packages:
> > [1] stats   graphics grDevices utils   datasets methods base
> >
> > other attached packages:
> > [1] plyr_1.8.4   TinnRcom_1.0.20 formatR_1.5 svSocket_0.9-57
> >
> > loaded via a namespace (and not attached):
> > [1] compiler_3.4.1 tools_3.4.1  svMisc_0.9-70 Rcpp_0.12.13 tcltk_3.4.1
> >
> > All best wishes
> >
> > Troels Ring, Aalborg, Denmark
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

	[[alternative HTML version deleted]]



More information about the R-help mailing list