[R] Superscript and subscrib R for legend x-axis and y-axis and colour different subjects in longitudinal data with different colours

Martin Maechler maechler at stat.math.ethz.ch
Mon Jul 31 11:28:59 CEST 2017


>>>>> PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
>>>>>   on Mon, 31 Jul 2017 09:11:18 +0000 writes:

  > Hi Martin see in line

  >> -----Original Message----- From: Martin Maechler
  >> [mailto:maechler at stat.math.ethz.ch] Sent: Monday, July
  >> 31, 2017 10:52 AM To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
  >> Cc: Rosa Oliveira <rosita21 at gmail.com>; r-help mailing
  >> list <r-help at r-
  project.org> 
  >> Subject: Re: [R] Superscript and subscrib R for legend
  >> x-axis and y-axis and colour different subjects in
  >> longitudinal data with different colours
  >> 
  >> 
  >> > Hi Rosa > something like
  >> 
  >> > plot(1,1, sub=expression(lambda^"2"))
  >> 
  >> > So with your example, do you want something like
  >> 
  >> > plot(c(1:5), CRP7raw[1,], type = "n", xlim=c(1,5),
  >> ylim=c(-10,5) , > xlab="Day in ICU", > ylab="CRP
  >> (mg/dL)", > sub = mtext(expression(lambda^2)))
  >> 
  >> OOps! Either plot( ..., sub = *) or plot( ... ) ;
  >> mtext(*)
  >> 
  >> but not both!

  > You are right, I used a code from OP and did not much
  > think about it. Strangely enough, the code worked without
  > any complain. Probably mtext is "stronger" than sub and
  > overrides it.

Well, well, "the magic of R" .....
Not quite: mtext(..) is a valid function call that is evaluated
before plot() finishes; then it returns NULL invisibly, and
'plot(*, sub=NULL)' does nothing "coincidentally" (but for good
reasons)

Martin

  > Cheers Petr

  >> 
  >> > CRP7graph <- apply(CRP7, 1, lines, col="gray")
  >> 
  >> > Cheers > Petr
  >> 
  >> 
  >> > > -----Original Message----- > > From: R-help
  >> [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Rosa >
  >> > Oliveira > > Sent: Friday, July 28, 2017 5:07 PM > >
  >> To: r-help mailing list <r-help at r-project.org>;
  >> R-help at r-project.org > > Subject: [R] Superscript and
  >> subscrib R for legend x-axis and y-axis > > and colour
  >> different subjects in longitudinal data with different >
  >> > colours
  >> > >
  >> > > I am trying to make a x-axis and y-axis titles with
  >> both a special > > character and a subscript. I am not
  >> being able to do this. I think > > its just a placing of
  >> my parenthesis, but I've tried (seemingly) everything.
  >> > >
  >> > > Even more, when I try the blog users code it works.
  >> > >
  >> > >
  >> > >
  >> > > Is it because I’m using longitudinal data?
  >> > >
  >> > >
  >> > >
  >> > > Even more. Is it possible to colour each one of the
  >> 15 lines with a > > different colour?
  >> > >
  >> > >
  >> > >
  >> > >
  >> > >
  >> > >
  >> > > library(ggplot2) > > library(reshape) > >
  >> library(lattice) > > library(gtable) > > library(grid)
  >> > >
  >> > > attach(mtcars)
  >> > >
  >> > > beta0 = rnorm (15, 1, .5) > > beta1 = rnorm (15, -1,
  >> .5)
  >> > >
  >> > > tempo = seq(1:5)
  >> > >
  >> > > CRP7raw = matrix(NA, 15, 5) > > CRP7 = matrix(NA, 15,
  >> 5) > > CRP98raw = matrix(NA, 15, 5) > > CRP98 =
  >> matrix(NA, 15, 5)
  >> > >
  >> > > crp <- for (i in 1:15) { > > CRP7raw[i,] = beta0[i] +
  >> beta1[i] * tempo > > CRP7[i,] = CRP7raw[i,] + rnorm(5, 0,
  >> 2.14)
  >> > >
  >> > > CRP98raw[i,] = beta0[i] + beta1[i] * tempo > >
  >> CRP98[i,] = CRP98raw[i,] + rnorm(5, 0, .1) > > }
  >> > >
  >> > >
  >> > > # plot(c(1:5), CRP7raw[1,], type = "n", xlim=c(1,5),
  >> ylim=c(-10,5) , > > # xlab="Day in ICU", > > # ylab="CRP
  >> (mg/dL)", > > # sub = mtext(expression(paste(lambda)))
  >> > > #
  >> > > # CRP7graph <- apply(CRP7, 1, lines, col="gray")
  >> > >
  >> > >
  >> > >
  >> > >
  >> > >
  >> > >
  >> > > # plot(c(1:5), CRP98raw[1,], type = "n", xlim=c(1,5),
  >> ylim=c(-10,5), > > # xlab="Day in ICU", > > # ylab="CRP
  >> (mg/dL)") > > # CRP98graph <- apply(CRP98, 1, lines,
  >> col="gray")
  >> > >
  >> > > par(mfrow=c(1,2))
  >> > >
  >> > > plot(c(1:5), CRP7raw[1,], type = "n", xlim=c(1,5),
  >> ylim=c(-10,5) , > > xlab="t_i", > > ylab="y_ij", > > sub
  >> = "lambda = 0.7")
  >> > >
  >> > > CRP7graph <- apply(CRP7, 1, lines, col="gray")
  >> > >
  >> > >
  >> > > plot(c(1:5), CRP98raw[1,], type = "n", xlim=c(1,5),
  >> ylim=c(-10,5), > > xlab="Day in ICU", > > ylab="CRP
  >> (mg/dL", > > sub = "lambda = 0.98") > > CRP98graph <-
  >> apply(CRP98, 1, lines, col="gray")
  >> > >
  >> > >
  >> > > [[alternative HTML version deleted]]
  >> > >
  >> > > ______________________________________________ > >
  >> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and
  >> more, see > >
  >> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help > > PLEASE
  >> do read the posting guide > >
  >> http://www.R-project.org/posting-guide.html > > and
  >> provide commented, minimal, self-contained, reproducible
  >> code.
  >> 

  > ________________________________ Tento e-mail a jakékoliv
  > k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny
  > pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento
  > e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho
  > odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
  > kopie vymažte ze svého systému. Nejste-li zamýšleným
  > adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
  > jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
  > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu
  > způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

  > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
  > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o
  > uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení
  > důvodu. - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn
  > nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu
  > (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s
  > dodatkem či odchylkou. - trvá odesílatel na tom, že
  > příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením
  > shody na všech jejích náležitostech. - odesílatel tohoto
  > emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost
  > žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
  > zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná
  > moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou
  > adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je
  > adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

  > This e-mail and any documents attached to it may be
  > confidential and are intended only for its intended
  > recipients. If you received this e-mail by mistake,
  > please immediately inform its sender. Delete the contents
  > of this e-mail with all attachments and its copies from
  > your system. If you are not the intended recipient of
  > this e-mail, you are not authorized to use, disseminate,
  > copy or disclose this e-mail in any manner. The sender of
  > this e-mail shall not be liable for any possible damage
  > caused by modifications of the e-mail or by delay with
  > transfer of the email.

  > In case that this e-mail forms part of business dealings:
  > - the sender reserves the right to end negotiations about
  > entering into a contract in any time, for any reason, and
  > without stating any reasoning. - if the e-mail contains
  > an offer, the recipient is entitled to immediately accept
  > such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any
  > acceptance of the offer on the part of the recipient
  > containing any amendment or variation. - the sender
  > insists on that the respective contract is concluded only
  > upon an express mutual agreement on all its aspects. -
  > the sender of this e-mail informs that he/she is not
  > authorized to enter into any contracts on behalf of the
  > company except for cases in which he/she is expressly
  > authorized to do so in writing, and such authorization or
  > power of attorney is submitted to the recipient or the
  > person represented by the recipient, or the existence of
  > such authorization is known to the recipient of the person
  > represented by the recipient.More information about the R-help mailing list