[R] fit lognorm to cdf data

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Jul 11 07:29:19 CEST 2017


Hi

I thought that fitdistr is used when I have original data, something like

dat <- rlnorm(1000)

but I have just five values (proc, size) as showed in my example. Actually those data are similar like results from sieving for which I can use package sievetest but as they do not follow Rosin Rammler distribution the results were unsatisfactory. Therefore I wanted to try fit lognormal for which Peter gave me answer.

Thanks.
Petr

> -----Original Message-----
> From: Jeff Newmiller [mailto:jdnewmil at dcn.davis.ca.us]
> Sent: Monday, July 10, 2017 9:55 PM
> To: r-help at r-project.org; PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>; r-help at r-
> project.org
> Subject: Re: [R] fit lognorm to cdf data
>
> * fitdistr?
>
> * it seems unusual (to me) to fit directly to the data with lognormal... fitting a
> normal to the log of the data seems more in keeping with the assumptions
> associated with that distribution.
> --
> Sent from my phone. Please excuse my brevity.
>
> On July 10, 2017 7:27:47 AM PDT, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
> >Dear all
> >
> >I am struggling to fit data which form something like CDF by lognorm.
> >
> >Here are my data:
> >
> >proc <- c(0.9, 0.84, 0.5, 0.16, 0.1)
> >size <- c(0.144, 0.172, 0.272, 0.481, 0.583) plot(size, proc,
> >xlim=c(0,1), ylim=c(0,1)) fit<-nls(proc~SSfpl(size, 1, 0, xmid, scal),
> >start=list(xmid=0.2,
> >scal=.1))
> >lines(seq(0,1,.01), predict(fit,
> >newdata=data.frame(sito=seq(0,1,.01))), col=2)
> >
> >I tried to fit with SSfpl, which is let say close but probably not
> >enough. I tried to find how to fit lognorm CDF to my data but did not
> >find an easy solution.
> >
> >Before I start to invent wheel I ask for some hints. I thought about
> >using optim together with plnorm or to feed nls with lognorm function
> >but maybe somebody already solved such task.
> >
> >Best regards
> >Petr
> >
> >________________________________

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list