[R] fit lognorm to cdf data

Jeff Newmiller jdnewmil at dcn.davis.ca.us
Mon Jul 10 21:55:20 CEST 2017


* fitdistr?

* it seems unusual (to me) to fit directly to the data with lognormal... fitting a normal to the log of the data seems more in keeping with the assumptions associated with that distribution.
-- 
Sent from my phone. Please excuse my brevity.

On July 10, 2017 7:27:47 AM PDT, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
>Dear all
>
>I am struggling to fit data which form something like CDF by lognorm.
>
>Here are my data:
>
>proc <- c(0.9, 0.84, 0.5, 0.16, 0.1)
>size <- c(0.144, 0.172, 0.272, 0.481, 0.583)
>plot(size, proc, xlim=c(0,1), ylim=c(0,1))
>fit<-nls(proc~SSfpl(size, 1, 0, xmid, scal), start=list(xmid=0.2,
>scal=.1))
>lines(seq(0,1,.01), predict(fit,
>newdata=data.frame(sito=seq(0,1,.01))), col=2)
>
>I tried to fit with SSfpl, which is let say close but probably not
>enough. I tried to find how to fit lognorm CDF to my data but did not
>find an easy solution.
>
>Before I start to invent wheel I ask for some hints. I thought about
>using optim together with plnorm or to feed nls with lognorm function
>but maybe somebody already solved such task.
>
>Best regards
>Petr
>
>________________________________
>Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>určeny pouze jeho adresátům.
>Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
>kopie vymažte ze svého systému.
>Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
>modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
>V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky
>ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
>zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
>adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
>předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
>známá.
>
>This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
>are intended only for its intended recipients.
>If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>copies from your system.
>If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
>manner.
>The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>email.
>
>In case that this e-mail forms part of business dealings:
>- the sender reserves the right to end negotiations about entering into
>a contract in any time, for any reason, and without stating any
>reasoning.
>- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
>excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
>containing any amendment or variation.
>- the sender insists on that the respective contract is concluded only
>upon an express mutual agreement on all its aspects.
>- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
>which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
>authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
>person represented by the recipient, or the existence of such
>authorization is known to the recipient of the person represented by
>the recipient.
>______________________________________________
>R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>PLEASE do read the posting guide
>http://www.R-project.org/posting-guide.html
>and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.More information about the R-help mailing list