[R] PROBLEM: correspondence analysis with vegan

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Thu Oct 27 09:53:11 CEST 2016


Hi Julia

Do not be too much distracted by Bert's comments. I also do not have formal statistical background but R usually keeps me on track as clever people designed its functions and made big effort in providing concise help. Together with this help list it can give you pretty good base for your analysis. However you should not expect to reach mastery overnight.

Beside what have been said, your questions to this help list should include:

- some toy data, preferably obtained by

dput(head(yourdata, 20))

result copied directly to your mail.

- the code you used for your analysis
- some description what you expected and did not obtained

However I agree with Bert that I you do not have any idea how to interpret results from analysis, you are asking for trouble.

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Julia
> Lienert via R-help
> Sent: Wednesday, October 26, 2016 2:21 PM
> To: r-help at stat.math.ethz.ch
> Subject: [R] PROBLEM: correspondence analysis with vegan
>
> Hello All,
>
> I’m Julia from Germany and I have a problem concerning the vegan package
> that I can’t solve on my own (after hours and hours spent searching for a
> solution). I was thrown into the topic of working with R by my professor and
> wasn’t really aware that this included working with higher statistics (since I
> studied pedagogy before and have not much basic statistical knowledge or
> knowledge of R).
>
> I need to do a correspondence analysis on a dataset of vegetation samples
> and species as a comma-separated csv file. I have the species names as row
> names. The column names indicated zonation + land use and make up the
> first row of the matrix. I set the header = TRUE.
>
> If I tried doing a CA or DCA with this dataset the warning “Error in
> rowSums(X): ‘x’ must be numeric” appeared. According to several forums, I
> then removed the first column and the CA worked and i could also apply the
> envfit function and plot it.
>
> Now here comes my problem and question:
>
> when I plotted the arrows { plot(ef, p.max = 0.1) }, I got arrows labeled with
> species in my ordination plot. But instead I would need the column that
> indicates the zonation/land use (the first column) which I had to remove in
> order for the CA/ DCA to work. Is there any way that I can incorporate the
> zonation/ land use column as environmental vector after I did the whole CA/
> DCA? Or is there any way for me to do a CA/ DCA without having to remove
> the first column?
>
> I might be missing something but I just started working with R and haven’t
> got the time to really work my way in from the basics. I will do that after this
> project is done but for now I just hope that you can help me.
>
> Greetings,
> Julia
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list