[R] MDS, line of best fit, and id of variables

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Oct 19 08:21:04 CEST 2016


Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Kirsten
> Green
> Sent: Tuesday, October 18, 2016 9:27 PM
> To: David L Carlson <dcarlson at tamu.edu>
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] MDS, line of best fit, and id of variables
>
> David,
>
> I have run the str() function and all my data is int (integer). So I am trying to

It is strange. Error from metaMDS(mortdata) indicates that you have some nonnumeric data in your data frame which definitely should be indicated by str.

e.g.
str(data.frame(a=factor(1:5), b=rnorm(5)))
'data.frame':  5 obs. of 2 variables:
 $ a: Factor w/ 5 levels "1","2","3","4",..: 1 2 3 4 5
 $ b: num -0.201 -1.639 0.108 0.259 -1.33

> change it to numeric using:
> str(mortdata)
> class(mortdata)
> is.numeric(mortdata)
> mortdata.num <- as.numeric(data.frame(mortdata))

As Bert said you should spent some time to evaluate distinctions among various object types. For making data frame numeric you need to use sapply.

str(sapply(data.frame(a=factor(1:5), b=rnorm(5)), as.numeric))
 num [1:5, 1:2] 1 2 3 4 5 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
 ..$ : NULL
 ..$ : chr [1:2] "a" "b"

however if you have factors in your data frame you could get some nasty surprise with such simple approach and it also changes data.frame to matrix.

Cheers
Petr

>
> But I keep getting an error: > mortdata.num <- as.numeric(data.frame(
> mortdata))
> Error: (list) object cannot be coerced to type 'double
>
> On Tue, Oct 18, 2016 at 1:23 PM, David L Carlson <dcarlson at tamu.edu>
> wrote:
>
> > What do you get with str(mortdata)? The error message indicates that
> > at least one of the variables is not numeric and the second suggests
> > it is a factor. You said the values were coded binomially, but they
> > must be numeric, e.g. 0, 1 and not "Present" "Absent" or something
> > like that. If they are all factors, something like
> >
> > mortdata1 <- sapply(mortdata, as.numeric)-1
> >
> > would convert factor levels of 1 and 2 to 0 and 1.
> > -------------------------------------
> > David L Carlson
> > Department of Anthropology
> > Texas A&M University
> > College Station, TX 77840-4352
> >
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
> > Kirsten Green
> > Sent: Tuesday, October 18, 2016 12:28 PM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] MDS, line of best fit, and id of variables
> >
> > Hi,
> >
> > I have created a dataset that includes 28 rows (burials) and 27
> > columns
> > (variables) that are coded binomially. I have gotten metaMDS to run in
> > the pst but now can't seem to get it run at all.
> > Error message:
> > > mortdata.mds <- metaMDS(mortdata)
> > Error in FUN(X[[i]], ...) :
> >  only defined on a data frame with all numeric variables In addition:
> > Warning message:
> > In Ops.factor(left, right) : ‘<’ not meaningful for factors
> >
> > I'd like to create a 3D MDS plot and add the line of best fit for the
> > 3 dimensions (3 variables). I am also trying to figure out, or
> > understand, which variables are causing the variation.
> >
> > I ran PCA and it told me that with 3 variables approximately 50% of
> > the data variation is explained. So I assumed that meant that running
> > MDS in 3 dimensions would show me 3 variables causing the variation
> > but I can't get that to work.
> >
> > Here is my code so far (i've also attached it to the email):
> >
> > mortdata<-read.csv("Table5.5.csv", header=TRUE) mortdata
> > row.names(mortdata) <- mortdata[,1]
> > mortdata <- mortdata[,-1]
> > mortdata
> >
> > mortdata.mds <- metaMDS(mortdata)
> > mortdata.mds.alt <- metaMDS(mortdata, distance="euclidean", k=3,
> trymax=50,
> >    autotransform=FALSE, noshare=FALSE)
> >
> >
> > *object = mortdata.mds.alt
> >
> > names(mortdata.mds.alt)
> >
> > mortdata.mds.alt
> > summary(mortdata.mds.alt)
> >
> > *stress plot
> > stressplot(mortdata.mds.alt)
> >
> > x <- mortdata.mds.alt$species
> > y <- mortdata.mds.alt$points
> > na.exclude(mortdata.mds.alt)
> > vScoresScale <- scale(, center = TRUE, scale = TRUE)
> >
> >
> > plot(mortdata.mds.alt)
> > plot(mortdata.mds.alt, type="t")
> >
> > *multiple linear regression model
> > lm(formula = x ~ y)
> > abline(lm(x ~ y), col="red")
> >
> >
> > *scatterplot3D
> > library(scatterplot3d)
> > attach(mortdata.mds.alt)
> > scatterplot3d(mortdata.mds.alt, x="sampleScores", y="variableScores",
> > main="3D Scatterplot")
> >
> > Any help would be greatly appreciated. I can also send the dataset if
> > that helps.
> >
> > --
> > *Kirsten Green*
> > kagbones at gmail.com
> > 916-712-5193
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > posting-guide.html and provide commented, minimal, self-contained,
> > reproducible code.
> >
>
>
>
> --
> *Kirsten Green*
> kagbones at gmail.com
> 916-712-5193
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list