[R] Antwort: RE: Missing Values in Logical Expressions

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Apr 27 12:02:47 CEST 2016


Hi Georg

Something was wrong with your data. Even with

> res
 [1] <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
Levels: Check OK
>
> table(res)
res
Check  OK
  0   0

table gives me different result from yours.
I can repeat your result with

> res<-as.numeric(res)
> table(res)
< table of extent 0 >
> res
 [1] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

so your second line did not result in factor. Why it did so is difficult to tell.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: G.Maubach at weinwolf.de [mailto:G.Maubach at weinwolf.de]
> Sent: Wednesday, April 27, 2016 10:44 AM
> To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Antwort: RE: [R] Missing Values in Logical Expressions
>
> Hi Petr,
> Hi Jim,
>
> many thanks for your help. Today I constructed a sample dataset and tested
> your suggestions. Everything worked OK.
>
> Then I took the code and testet on the original data. And - it worked OK this
> morning also.
>
> I went back to my script of Thuesday and ran it again. OK. Then I used my
> script of Monday and ran it.. OK.
>
> I have no idea what was wrong yesterday. To see that there is a problem and
> not being able to replicate it a day later even if it did not work all day before is
> very strange.
>
> If the problem arises again, I will raise my hand.
>
> Many thanks again for your help.
>
> Kind regards
>
> Georg
>
>
>
>
> Von:  PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> An:   "G.Maubach at weinwolf.de" <G.Maubach at weinwolf.de>,
> "r-help at r-project.org" <r-help at r-project.org>,
> Datum: 26.04.2016 11:11
> Betreff:    RE: [R] Missing Values in Logical Expressions
>
>
>
> Hm
>
> Based on Jim's data your construction gives me correct result.
>
> > Umsatz_2011<-c(1,2,3,4,5,NA,7,8,NA,10)
> > Kunde_2011<-rep(0:1,5)
> > Check_Kunde_2011 <- ifelse(is.na(Umsatz_2011) == TRUE & Kunde_2011
> == 1,
> 1, 0)
> > Check_Kunde_2011 <- factor(Check_Kunde_2011, levels = c(1,0), labels =
> c("Check", "OK"))
> > table(Check_Kunde_2011)
> Check_Kunde_2011
> Check  OK
>   1   9
>
> So I presume that the problem lies in your data.
> You should provide some sample of your data either by posting result of
>
> str(yourdata)
> or
> dput(head(yourdata))
>
> if you want some advice why with correct code you did not get appropriate
> result.
>
> Instead ifelse you can also use
>
> Check_Kunde_2011 <- (is.na(Umsatz_2011)&(Kunde_2011==1))*1
>
> to get desired 0/1 vector.
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
> > G.Maubach at weinwolf.de
> > Sent: Tuesday, April 26, 2016 10:10 AM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] Missing Values in Logical Expressions
> >
> > Hi All,
> >
> > I need to evaluate missing values in my data. I am able to filter these
> values
> > and do simple statistics on it. But I do need new variables based on
> variables
> > with missing values in my dataset:
> >
> > Check_Kunde_2011 <- ifelse(is.na(Umsatz_2011) == TRUE & Kunde_2011
> ==
> > 1, 1, 0)
> > Check_Kunde_2011 <- factor(Check_Kunde_2011, levels = c(1,0), labels =
> > c("Check", "OK"))
> >
> > The new variable is not correctly created. It contains no values:
> >
> > table(Check_Kunde_2011)
> > < table of extent 0 >
> >
> > I searched the web but could not find a solution.
> >
> > How can I work with variables and missing values in logical expressions?
> >
> > Where could I find something about this?
> >
> > Kind regards
> >
> > Georg
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
> známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.More information about the R-help mailing list