[R] help

thanoon younis thanoon.younis80 at gmail.com
Fri Sep 18 14:15:08 CEST 2015


This is the final code and i am so sorry for this mistake.
library(mvtnorm)  #Load mvtnorm package
N<-200;P<-9
W=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
xi=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
Eta=numeric(N)
phi<-matrix(data=c(1.0,0.3,0.3,1.0),ncol=2)
yo<-matrix(data=NA,nrow=N,ncol=P); p<-numeric(P); v<- numeric(P)
for (t in 1:25) {
 for (i in 1:N) {
  xi[i,]=rmvnorm(1, c(0,0), phi)
  delta<-rnorm(1,0,sqrt(0.3))
eps<-rnorm(3,0,1)

Eta[i]=0.6*W[i,1]+0.6*W[i,1]*xi[i,1]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]+0.6*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]*xi[i,1]+delta

  v[1]<-1.0+xi[i,1]; v[2]<-1.0+0.8*xi[i,1]; v[3]<- 1.0+0.8*xi[i,1]
  v[4]<-1.0+xi[i,2]; v[5]<-1.0+0.8*xi[i,2]; v[6]<- 1.0+0.8*xi[i,2]
  v[7]<-1.0+Eta[i]+eps[1]; v[8]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[2];
  v[9]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[3]

    for (j in 1:9) { if (v[j]>=0) yo[i,j]<-1 else yo[i,j]<-0 } }

}#end


On 18 September 2015 at 14:47, thanoon younis <thanoon.younis80 at gmail.com>
wrote:

> Sorry this is the code
>
> library(mvtnorm)  #Load mvtnorm package
> N<-200;P<-9
> W=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
> xi=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
> Eta=numeric(N)
> phi<-matrix(data=c(1.0,0.3,0.3,1.0),ncol=2)
> yo<-matrix(data=NA,nrow=N1,ncol=P); p<-numeric(P); v<- numeric(P)
> for (t in 1:25) {
>  for (i in 1:N) {
>   xi1[i,]=rmvnorm(1, c(0,0), phi)
>   delta<-rnorm(1,0,sqrt(0.3))
> eps<-rnorm(3,0,1)
>
> Eta[i]=0.6*W[i,1]+0.6*W[i,1]*xi[i,1]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]+0.6*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]*xi[i,1]+delta
>   v[1]<-1.0+xi[i,1]; v1[2]<-1.0+0.8*xi1[i,1]; v1[3]<- 1.0+0.8*xi1[i,1]
>   v[4]<-1.0+xi[i,2]; v1[5]<-1.0+0.8*xi1[i,2]; v1[6]<- 1.0+0.8*xi1[i,2]
>   v[7]<-1.0+Eta[i]+eps[1]; v[8]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[2];
>   v[9]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[3]
>
>     for (j in 1:9) { if (v[j]>=0) yo[i,j]<-1 else yo[i,j]<-0 } }
>
> }#end
>
> On 18 September 2015 at 13:54, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
>
>> Hi
>>
>> You do not say anything what the code shall do and after getting third
>> error of similar type, I gave up further investigation of your code.
>>
>> Error: object 'delta' not found
>>
>> Your error can have something to do with v[j] beeing NA
>>
>> Cheers
>> Petr
>>
>> > -----Original Message-----
>> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of thanoon
>> > younis
>> > Sent: Friday, September 18, 2015 12:04 PM
>> > To: r-help at r-project.org
>> > Subject: [R] help
>> >
>> > Hi,
>> >
>> >
>> > I need you help to correct the code below please
>> > I have this error
>> > Error in if (v[j] >= 0) yo[i, j] <- 1 else yo[i, j] <- 0 :
>> >  missing value where TRUE/FALSE needed
>> >
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > library(mvtnorm)  #Load mvtnorm package
>> > N<-200;P<-9
>> > W=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
>> > xi=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
>> > Eta=numeric(N)
>> > phi<-matrix(data=c(1.0,0.3,0.3,1.0),ncol=2)
>> > yo<-matrix(data=NA,nrow=N1,ncol=P); p<-numeric(P); v<- numeric(P)
>> > for (t in 1:25) {
>> >  for (i in 1:N) {
>> >   xi1[i,]=rmvnorm(1, c(0,0), phi)
>> >   delta1<-rnorm(1,0,sqrt(0.3))
>> > eps<-rnorm(3,0,1)
>> >
>> > Eta[i]=0.6*W[i,1]+0.6*W[i,1]*xi[i,1]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]+0.6*W[i,2]*xi[i
>> > ,2]*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]+0.6*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]*xi[i,1]+delta
>> >   v[1]<-1.0+xi[i,1]; v1[2]<-1.0+0.8*xi1[i,1]; v1[3]<-
>> > 1.0+0.8*xi1[i,1]
>> >   v[4]<-1.0+xi[i,2]; v1[5]<-1.0+0.8*xi1[i,2]; v1[6]<-
>> > 1.0+0.8*xi1[i,2]
>> >   v[7]<-1.0+Eta[i]+eps[1]; v[8]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[2];
>> >   v[9]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[3]
>> >
>> >     for (j in 1:9) { if (v[j]>=0) yo[i,j]<-1 else yo[i,j]<-0 } }
>> >
>> > }#end
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > Any help would be appreciated.
>> >
>> >
>> > Regards
>> >
>> >
>> > --
>> > Thanoon Y. Thanoon
>> > PhD Candidate
>> > Department of Mathematical Sciences
>> > Faculty of Science
>> > University Technology Malaysia, UTM
>> > E.Mail: Thanoon.younis80 at gmail.com
>> > E.Mail: dawn_prayer80 at yahoo.com
>> > Facebook:Thanoon Younis AL-Shakerchy
>> > Twitter: Thanoon Alshakerchy
>> > H.P:00601127550205
>> >
>> >    [[alternative HTML version deleted]]
>> >
>> > ______________________________________________
>> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> > guide.html
>> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>
>> ________________________________
>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>> určeny pouze jeho adresátům.
>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
>> vymažte ze svého systému.
>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
>> či zpožděním přenosu e-mailu.
>>
>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
>> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
>> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
>> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>>
>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>> intended only for its intended recipients.
>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>> copies from your system.
>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>> email.
>>
>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
>> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
>> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>> amendment or variation.
>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>> upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
>> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>>
>
>
>
> --
> Thanoon Y. Thanoon
> PhD Candidate
> Department of Mathematical Sciences
> Faculty of Science
> University Technology Malaysia, UTM
> E.Mail: Thanoon.younis80 at gmail.com
> E.Mail: dawn_prayer80 at yahoo.com
> Facebook:Thanoon Younis AL-Shakerchy
> Twitter: Thanoon Alshakerchy
> H.P:00601127550205
>-- 
Thanoon Y. Thanoon
PhD Candidate
Department of Mathematical Sciences
Faculty of Science
University Technology Malaysia, UTM
E.Mail: Thanoon.younis80 at gmail.com
E.Mail: dawn_prayer80 at yahoo.com
Facebook:Thanoon Younis AL-Shakerchy
Twitter: Thanoon Alshakerchy
H.P:00601127550205

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list