[R] help

thanoon younis thanoon.younis80 at gmail.com
Fri Sep 18 13:47:58 CEST 2015


Sorry this is the code

library(mvtnorm)  #Load mvtnorm package
N<-200;P<-9
W=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
xi=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
Eta=numeric(N)
phi<-matrix(data=c(1.0,0.3,0.3,1.0),ncol=2)
yo<-matrix(data=NA,nrow=N1,ncol=P); p<-numeric(P); v<- numeric(P)
for (t in 1:25) {
 for (i in 1:N) {
  xi1[i,]=rmvnorm(1, c(0,0), phi)
  delta<-rnorm(1,0,sqrt(0.3))
eps<-rnorm(3,0,1)

Eta[i]=0.6*W[i,1]+0.6*W[i,1]*xi[i,1]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]+0.6*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]*xi[i,1]+delta
  v[1]<-1.0+xi[i,1]; v1[2]<-1.0+0.8*xi1[i,1]; v1[3]<- 1.0+0.8*xi1[i,1]
  v[4]<-1.0+xi[i,2]; v1[5]<-1.0+0.8*xi1[i,2]; v1[6]<- 1.0+0.8*xi1[i,2]
  v[7]<-1.0+Eta[i]+eps[1]; v[8]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[2];
  v[9]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[3]

    for (j in 1:9) { if (v[j]>=0) yo[i,j]<-1 else yo[i,j]<-0 } }

}#end

On 18 September 2015 at 13:54, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:

> Hi
>
> You do not say anything what the code shall do and after getting third
> error of similar type, I gave up further investigation of your code.
>
> Error: object 'delta' not found
>
> Your error can have something to do with v[j] beeing NA
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of thanoon
> > younis
> > Sent: Friday, September 18, 2015 12:04 PM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] help
> >
> > Hi,
> >
> >
> > I need you help to correct the code below please
> > I have this error
> > Error in if (v[j] >= 0) yo[i, j] <- 1 else yo[i, j] <- 0 :
> >  missing value where TRUE/FALSE needed
> >
> >
> >
> >
> >
> > library(mvtnorm)  #Load mvtnorm package
> > N<-200;P<-9
> > W=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
> > xi=matrix(NA, nrow=N, ncol=2)
> > Eta=numeric(N)
> > phi<-matrix(data=c(1.0,0.3,0.3,1.0),ncol=2)
> > yo<-matrix(data=NA,nrow=N1,ncol=P); p<-numeric(P); v<- numeric(P)
> > for (t in 1:25) {
> >  for (i in 1:N) {
> >   xi1[i,]=rmvnorm(1, c(0,0), phi)
> >   delta1<-rnorm(1,0,sqrt(0.3))
> > eps<-rnorm(3,0,1)
> >
> > Eta[i]=0.6*W[i,1]+0.6*W[i,1]*xi[i,1]+0.6*W[i,2]*xi[i,2]+0.6*W[i,2]*xi[i
> > ,2]*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]+0.6*xi[i,2]+0.6*xi[i,1]*xi[i,1]+delta
> >   v[1]<-1.0+xi[i,1]; v1[2]<-1.0+0.8*xi1[i,1]; v1[3]<-
> > 1.0+0.8*xi1[i,1]
> >   v[4]<-1.0+xi[i,2]; v1[5]<-1.0+0.8*xi1[i,2]; v1[6]<-
> > 1.0+0.8*xi1[i,2]
> >   v[7]<-1.0+Eta[i]+eps[1]; v[8]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[2];
> >   v[9]<-1.0+0.8*Eta[i]+eps[3]
> >
> >     for (j in 1:9) { if (v[j]>=0) yo[i,j]<-1 else yo[i,j]<-0 } }
> >
> > }#end
> >
> >
> >
> >
> > Any help would be appreciated.
> >
> >
> > Regards
> >
> >
> > --
> > Thanoon Y. Thanoon
> > PhD Candidate
> > Department of Mathematical Sciences
> > Faculty of Science
> > University Technology Malaysia, UTM
> > E.Mail: Thanoon.younis80 at gmail.com
> > E.Mail: dawn_prayer80 at yahoo.com
> > Facebook:Thanoon Younis AL-Shakerchy
> > Twitter: Thanoon Alshakerchy
> > H.P:00601127550205
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>-- 
Thanoon Y. Thanoon
PhD Candidate
Department of Mathematical Sciences
Faculty of Science
University Technology Malaysia, UTM
E.Mail: Thanoon.younis80 at gmail.com
E.Mail: dawn_prayer80 at yahoo.com
Facebook:Thanoon Younis AL-Shakerchy
Twitter: Thanoon Alshakerchy
H.P:00601127550205

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list