[R] Converting CSV file to numeric and calculate ttest

shawin shawinkarim at gmail.com
Thu Sep 3 09:50:27 CEST 2015


Oh sorry F<2 & F<-2 , i need to extract the row value according to the
last two column F,P and using condition ,

I attached an test file to see the data

On Thu, Sep 3, 2015 at 8:43 AM, PIKAL Petr [via R] <
ml-node+s789695n4711787h96 at n4.nabble.com> wrote:

> Hi
>
> what is F?
>
> F>2 & F<2
> this is FALSE for all values of F
>
> What value you want to extract? All rows corresponding to condition or
> just values from specific column.
>
> For selection values you can use e.g. [
> data(iris)
> sel<-iris$Sepal.Width>4
> iris[sel,] or iris[sel, c(1,3,5)]
>
> Cheers
> Petr
>
> From: Shawin Karim [mailto:[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=0>]
> Sent: Thursday, September 03, 2015 9:17 AM
> To: PIKAL Petr
> Subject: Re: [R] Converting CSV file to numeric and calculate ttest
>
> I solve it , thanks but i have an issue please :
>
>
> have a csv file and i would like to extract the value of it with specific
> range fof the last column for example; F>2 & F<2 & P=1, and then write the
> result to csv file.
>
> the data is :
> x1
>
> x2
>
> x3
>
> x4
>
> x5
>
> x6
>
> 9.488404
>
> 9.470895
>
> 9.282434
>
> 9.366707
>
> 9.955383
>
> 9.640816
>
> 8.63063
>
> 8.558311
>
> 8.788391
>
> 8.576231
>
> 8.671588
>
> 8.84298
>
> 9.354749
>
> 9.367669
>
> 9.259953
>
> 9.421538
>
> 9.554635
>
> 9.603745
>
> 9.944864
>
> 9.950428
>
> 10.19102
>
> 10.07351
>
> 10.0327
>
> 10.13079
>
>
> Fc
>
> p
>
> 1.037883
>
> 0.320095
>
> 1.057708
>
> 0.060132
>
> 1.065191
>
> 0.111192
>
>
>
>
> I tried the code bellow but , it does not work?
>
> FCPval <-
> read.csv("C:/Users/shawin/Desktop/RProgramms/RAdipose/FCPval.csv")
>
> c=as.data.frame(FCPval)
>
> for (i in 1:rowN){if (C$F[i] >= 2 && C$F[i]<=-2&& C$p[i]<=3){
>
> dfrmPFC=data.frame(Fc=FC,p=p)}
> }
>
> the error is :
>
> Error in C$FC : object of type 'closure' is not subsettable.
>
> can i extract the value according to the condition
>
> On Thu, Sep 3, 2015 at 8:14 AM, PIKAL Petr <[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=1><mailto:[hidden
> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=2>>> wrote:
> Hi
>
> p value of what? How do you know that it should be 0.3?
>
> Your HTML post is mangled and almost unreadable.
>
> Your code is not reproducible, we do not have AT1.csv
>
> AT1 shall be numeric so your reading process is wrong and following
> conversion to numeric shall be umnnecessary if you read your data properly.
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=3><mailto:[hidden
> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=4>>] On
> Behalf Of shawin
> > Sent: Wednesday, September 02, 2015 9:08 PM
> > To: [hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=5><mailto:[hidden
> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=6>>
> > Subject: Re: [R] Converting CSV file to numeric and calculate ttest
> >
> > p value should be 0.3
> >
> > On Wed, Sep 2, 2015 at 8:07 PM, Navien [via R] <
> > [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=7>
> <mailto:ml-node%[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=8>>> wrote:
> >
> > > I have a csv file i convert it to numeric value , then i apply t-test
> > > , but t-test result is not correct: please could you guide me. the
> > data :
> > > ID x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 1367452_at
> > > 9.488404158 9.470895414 9.282433728 9.366707445 9.955383045
> > > 9.640816474 9.606262272 9.329651027 9.434541611 9.473922432
> > > 9.311412966
> > > 9.3154885 9.434977488 9.470895414 9.764258059 1367453_at 8.630629966
> > > 8.55831075 8.788391003 8.576231135 8.671587906
> > > 8.842979993 8.861958856 8.58330436 8.603596508 8.570129609 8.59798922
> > > 8.572686772 8.679751791 8.663950953 8.432875347 1367454_at
> > 9.354748885
> > > 9.367668838 9.259952558 9.421538213 9.554635162
> > > 9.603744578 9.452197983 9.284228877 9.404607878 9.317737979
> > > 9.343115301
> > > 9.310644266 9.27227486 9.360337823 9.44706281 1367455_at 9.944863964
> > > 9.950427516 10.19101759 10.07350804 10.03269879
> > > 10.1307908 10.03487287 9.74609383 9.886379007 9.775472567 10.036596
> > > 9.544738458 9.699611598 9.911962567 9.625804277
> > >      AT1 <-
> > > read.csv("C:/Users/shawin/Desktop/RProgramms/RAdipose/AT1.csv",
> > > stringsAsFactors=TRUE)
> > >
> > >
> > > str(AT1)
> > > matAT = data.frame(AT1[,-1])
> > > str(matAT)
> > > write.csv(matAT,"matAT.csv",row.names=FALSE)
> > > #convert the csv file to numeric
> > > matAT<-as.matrix(sapply(matAT,as.numeric))
> > > str(matAT)
> > > group<-factor(rep(c("Ob","Ln"),times=c(7,8)))
> > > t.test(matAT[1,]~group)
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > ------------------------------
> > > If you reply to this email, your message will be added to the
> > > discussion
> > > below:
> > >
> > > http://r.789695.n4.nabble.com/Converting-CSV-file-to-numeric-and-
> > calcu
> > > late-ttest-tp4711770.html To start a new topic under R help, email
> > > [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=9>
> <mailto:ml-node%[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=10>>
> > > To unsubscribe from R, click here
> > >
> > <http://r.789695.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscr
> > >
> > ibe_by_code&node=789695&code=c2hhd2lua2FyaW1AZ21haWwuY29tfDc4OTY5NXwtM
> > > jQ0MzkwMjQ1>
> > > .
> > > NAML
> > >
> > <http://r.789695.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_vi
> > >
> > ewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces
> > > .BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-
> > nabble.naml.n
> > > amespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-
> > nabb
> > >
> > le.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21na
> > > bble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-
> > send_instant_em
> > > ail%21nabble%3Aemail.naml>
> > >
> >
> >
> >
> >
> > --
> > View this message in context: http://r.789695.n4.nabble.com/Converting-
> > CSV-file-to-numeric-and-calculate-ttest-tp4711770p4711771.html
> > Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com.
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=11>
> <mailto:[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=12>> mailing list --
> To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>
>     [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=13>
> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ------------------------------
> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:
>
> http://r.789695.n4.nabble.com/Converting-CSV-file-to-numeric-and-calculate-ttest-tp4711770p4711787.html
> To start a new topic under R help, email
> ml-node+s789695n789696h75 at n4.nabble.com
> To unsubscribe from R, click here
> <http://r.789695.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=789695&code=c2hhd2lua2FyaW1AZ21haWwuY29tfDc4OTY5NXwtMjQ0MzkwMjQ1>
> .
> NAML
> <http://r.789695.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>


test.csv (1K) <http://r.789695.n4.nabble.com/attachment/4711788/0/test.csv>
--
View this message in context: http://r.789695.n4.nabble.com/Converting-CSV-file-to-numeric-and-calculate-ttest-tp4711770p4711788.html
Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com.
	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list