[R] Implement a Fomula

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Jan 15 08:37:22 CET 2014


Hi

It seems to me that you would do yourself a favor if you go through R-Intro. See in line.

> -----Original Message-----
> From: r-help-bounces at r-project.org [mailto:r-help-bounces at r-
> project.org] On Behalf Of Norman McBride
> Sent: Tuesday, January 14, 2014 11:56 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Implement a Fomula
>
> Now, if I were to move the data over from an excel doc would that
> change anything. I do understand that that I would have to change it to
> a csv document and create a variable for it. Just to give you a more

No. It is one of ways. Quite often it is possible directly copy data by

read.table("clipboard") command.

No. You does not need to create **variable**. read.* function directs its output to console but you can redirect it to an **object** which is called data.frame.


> visual understanding of what I am doing I attached a picture of the
> head of the data.  So the formula would specifically be:  Battery Heat

No attachments allowed (with few exceptions). Use dput(head(yourdata)) and copy the result directly to email.

> (Watts) / ( Surface Area (Square Meters) * ( Battery Temperature
> (Celsius) - Air Temperature (Celsius) ) and that would be the value put
> into the Cooling Coefficient Column currently set at one. One final
> note, when using
> function() should I input variable such as a,b, c and then change then
> change them when using the do.call function or should I just do it with
> the column names the first time? Thank you for the help I really
> appreciate it.

Why do.call? If variables in your data frame are named e.g. bh, sa, bt, at and your data frame name is eg. cool you can just do

cool$cc <- with(cool, bh/(sa*bt-at))

to get new computed column.

Regards
Petr

>
>
>  -Peter

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list