[R-sig-ME] variance inflation factor

Toni Hernandez-Matias ahmatias at gmail.com
Thu Feb 22 13:28:16 CET 2018


Dear all,

Could some help me to calculate Variance Inflation Factors of models fitted
with glmer and lmer ?

I found the method I copy below but I am not sure it is correct:

vif.lme <- function (fit) {
   ## adapted from rms::vif
   v <- vcov(fit)
   nam <- names(fixef(fit))
   ## exclude intercepts
   ns <- sum(1 * (nam == "Intercept" | nam == "(Intercept)"))
   if (ns > 0) {
     v <- v[-(1:ns), -(1:ns), drop = FALSE]
     nam <- nam[-(1:ns)] }
   d <- diag(v)^0.5
   v <- diag(solve(v/(d %o% d)))
   names(v) <- nam
   v }##la estimamos para el modelo 1

vif.lme(mod1)


Thank you very much in advance,

Antonio


-- 
*********************************************************

Antonio Hernandez Matias

Equip de Biologia de la Conservació
Departament de Biologia Evolutiva, Ecología i Ciències Ambientals
Facultat de Biologia i Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio)
Universitat de Barcelona (UB)
Av. Diagonal, 643
Barcelona   08028
Spain
Telephone: +34-934035857 <+34%20934%2003%2058%2057>
FAX: +34-934035740 <+34%20934%2003%2057%2040>
e-mail: ahernandezmatias at ub.edu

***********************************************************

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-sig-mixed-models mailing list