[R] Convert daily data to weekly data

Miluji Sb m||uj|@b @end|ng |rom gm@||@com
Tue May 29 16:02:37 CEST 2018


Dear Petr,

Thanks for your reply and the solution. The example dataset contains data
for the first six days of the year 1986. "X1986.01.01.10.30.00" is 01
January 1986 and the rest of the variable is redundant information. The
last date is given as "X2016.12.31.10.30.00".

I realized that I missed one information in my previous email, I would like
to compute the weekly average by the variable ID. Thanks again!

Sincerely,

Shouro

On Tue, May 29, 2018 at 3:24 PM, PIKAL Petr <petr.pikal using precheza.cz> wrote:

> Hi
>
> Based on your explanation I would advice to use
>
> ?cut.POSIXt
>
> with breaks "week". However your data are rather strange, you have data
> frame with names which looks like dates
>
> names(test)
> [1] "X1986.01.01.10.30.00" "X1986.01.02.10.30.00" "X1986.01.03.10.30.00"
> [4] "X1986.01.04.10.30.00" "X1986.01.05.10.30.00" "X1986.01.06.10.30.00"
> [7] "ID"
>
> and under each name you have 6 numeric values
> test[,1]
> [1] 16.81818 16.81818 18.82944 16.81818 18.82944 16.83569
>
> You (probably) can get dates by
> as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
> [1] "1986-01-01" "1986-01-02" "1986-01-03" "1986-01-04" "1986-01-05"
> [6] "1986-01-06" NA
>
> but if you want just average those 6 values below each date you could do
>
> colMeans(test)
>
> and/or bind it together.
>
> > ddd<-as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
> > data.frame(ddd, aver=colMeans(test))
>               ddd   aver
> X1986.01.01.10.30.00 1986-01-01 17.49152
> X1986.01.02.10.30.00 1986-01-02 16.84200
> X1986.01.03.10.30.00 1986-01-03 16.51526
> X1986.01.04.10.30.00 1986-01-04 16.90191
> X1986.01.05.10.30.00 1986-01-05 16.00480
> X1986.01.06.10.30.00 1986-01-06 16.04405
> ID             <NA> 3.50000
>
> Cheers
> Petr
>
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
> podléhají tomuto právně závaznému prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
> https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents
> attached to it may be confidential and are subject to the legally binding
> disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces using r-project.org] On Behalf Of Miluji
> Sb
> > Sent: Tuesday, May 29, 2018 2:59 PM
> > To: r-help mailing list <r-help using r-project.org>
> > Subject: [R] Convert daily data to weekly data
> >
> > Dear all,
> >
> > I have daily data in wide-format from 01/01/1986 to 31/12/2016 by ID. I
> would
> > like to convert this to weekly average data. The data has been generated
> by an
> > algorithm.
> >
> > I know that I can use the lubridate package but that would require me to
> first
> > convert the data to long-form (which is what I want). I am at a bit of
> loss of
> > how to extract the date from the variable names and then converting the
> data
> > to weekly average. Any help will be high appreciated.
> >
> > ### data
> > structure(list(X1986.01.01.10.30.00 = c(16.8181762695312,
> > 16.8181762695312, 18.8294372558594, 16.8181762695312,
> > 18.8294372558594, 16.835693359375 ), X1986.01.02.10.30.00 =
> > c(16.2272033691406, 16.2272033691406, 18.0772094726562,
> > 16.2272033691406, 18.0772094726562, 16.2159423828125 ),
> > X1986.01.03.10.30.00 = c(15.8944396972656, 15.8944396972656,
> > 17.7444152832031, 15.8944396972656, 17.7444152832031, 15.91943359375
> > ), X1986.01.04.10.30.00 = c(16.2752380371094, 16.2752380371094,
> > 18.125244140625, 16.2752380371094, 18.125244140625, 16.3352355957031
> > ), X1986.01.05.10.30.00 = c(15.3706359863281, 15.3706359863281,
> > 17.2806396484375, 15.3706359863281, 17.2806396484375,
> > 15.3556213378906 ), X1986.01.06.10.30.00 = c(15.3798828125,
> > 15.3798828125, 17.3136291503906, 15.3798828125, 17.3136291503906,
> > 15.4974060058594), ID = 1:6), .Names = c("X1986.01.01.10.30.00",
> > "X1986.01.02.10.30.00", "X1986.01.03.10.30.00", "X1986.01.04.10.30.00",
> > "X1986.01.05.10.30.00", "X1986.01.06.10.30.00", "ID"), row.names = c(NA,
> 6L),
> > class = "data.frame")
> >
> > Sincerely,
> >
> > Milu
> >
> > [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help using r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

	[[alternative HTML version deleted]]
More information about the R-help mailing list