[R] options other than regex

Evan Cooch ev@n@cooch @end|ng |rom gm@||@com
Fri May 25 17:38:35 CEST 2018


Thanks, another good idea.

On 5/25/2018 11:30 AM, PIKAL Petr wrote:
> Hi
> I am not sure if it is more readable
>
>> paste(paste(unlist(strsplit(x,"")),".", sep=""), collapse="")
> [1] "1.0.1.1.0.1.1.1."
>
> If you did not want last dot, it is a bit shorter.
>> paste(unlist(strsplit(x,"")),collapse=".")
> [1] "1.0.1.1.0.1.1.1"
> Cheers
> Petr
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a podléhají tomuto právně závaznému prohlášení o vyloučení odpovědnosti: https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents attached to it may be confidential and are subject to the legally binding disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-bounces using r-project.org] On Behalf Of Evan Cooch
>> Sent: Friday, May 25, 2018 3:43 PM
>> To: R-help <r-help using r-project.org>
>> Subject: [R] options other than regex
>>
>> Hi --
>>
>> I'm looking for alternatives to regex for a fairly simply 'reformatting'
>> problem. Alternatives only because a lot of folks have trouble
>> parsing/interpreting regex expressions, and I'm looking for suggestions for
>> something more 'transparent'.
>>
>> Here is an example of what I'm trying to do. Take the following string, which I
>> call x, and for each character in the string, replace that character with the
>> character, followed by a decimal. The following big of regex works...and
>> illustrates the reformatting I'm after:
>>
>> x <- '10110111'
>> print(x)
>>
>> y <- sub("\\s+$", "", gsub('(.{1})', '\\1.', x))
>> print(y)
>>
>> I had a look at formatC or prettyNum as another way to get there from here,
>> but couldn't get it to work:
>>
>> x <- '10110111'
>> hold <- prettyNum(as.numeric(x), big.mark = ".", big.interval = 1,
>>      format = "d", flag = "0", width = nchar(x))
>> print(hold)
>>
>>
>> I tried making big.mark a decimal, but that fails, since it confuses 'prettyNum'.
>> OK, so I try a 2-step approach
>>
>> x <- '10110111'
>> hold <- prettyNum(as.numeric(x), big.mark = "x", big.interval = 1,
>>      format = "d", flag = "00", width = nchar(x))
>> hold2 <- (gsub("x",".",hold))
>> print(hold2)
>>
>> Seems to work, but...doesn't work (at least, based on what I tried) if the first
>> character(s) in the string are 0's. [Whereas the regex approach handles this just
>> fine...]
>>
>>
>> x <- '0010110111'
>> hold <- prettyNum(as.numeric(x), big.mark = "x", big.interval = 1,
>>      format = "d", flag = "00", width = nchar(x))
>> hold2 <- (gsub("x",".",hold))
>> print(hold2)
>>
>>
>> Basically, it strips off the leading 0's. I'm sure I'm missing something with
>> prettyNum/formatC, but I'm also guessing there are alternatives.
>> Suggestions?
>>
>> Thanks in advance.
>>
>> ______________________________________________
>> R-help using r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


	[[alternative HTML version deleted]]
More information about the R-help mailing list