[R] Urgent - R help - Multivariate - Naive Bayes code for R

PIKAL Petr petr@p|k@| @end|ng |rom prechez@@cz
Fri May 25 08:54:00 CEST 2018


Hi

Within
https://rseek.org/

I got quite a lot pages from query

Multivariate Bernouli classification
Maybe some of them could help you.

Cheers
Petr

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a podléhají tomuto právně závaznému prohlášení o vyloučení odpovědnosti: https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents attached to it may be confidential and are subject to the legally binding disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces using r-project.org] On Behalf Of Athmakuru
> Prasad
> Sent: Friday, May 25, 2018 6:08 AM
> To: r-help using r-project.org
> Subject: [R] Urgent - R help - Multivariate - Naive Bayes code for R
>
> Friends,
>
> I am doing a URL classification, based on certain key words whether it contains
> an executive information or not. I have already went through 50K URL's and
> identified the key words and made it as 0, 1 ( 0 - do not have the key word and
> 1 - have the key word) and 0- do not contain executive information 1 - contains
> executive information.
>
> A sample set of data is shown below.
>
> DomainID Domain LinkID Raw_Link Cleansed_Link Biz_name Address1 City
> State PostalCode Address_Page_flag Executive_page_flag collections
> other_keywords conditions policy story history brand login job career who
> company people staff Board management team terms privacy shop gallery
> News location site Sitemap page Content Event blog categories Services Index
> Product Reviews Testimonials about contact Home_page Link_Len LinkCount
> ExecWordCount ExecWordRatio Category
> 250842730 www.aaronwomenscenterhouston.com 250842730-1
> http://www.aaronwomenscenterhouston.com
> aaronwomenscenterhouston.com AARON WOMEN’S CENTER 2505 North
> Shepherd Dr Houston TX 77008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 9 1 0.48% Clinic
> 250842730 www.aaronwomenscenterhouston.com 250842730-2
> http://www.aaronwomenscenterhouston.com/surgical-termination
> aaronwomenscenterhouston.com/surgical-termination AARON WOMEN’S
> CENTER 2505 North Shepherd Dr Houston TX 77008 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 9 1 0.65% Clinic
> 250842730 www.aaronwomenscenterhouston.com 250842730-3
> http://www.aaronwomenscenterhouston.com/non-surgical-termination
> aaronwomenscenterhouston.com/non-surgical-termination AARON WOMEN’S
> CENTER 2505 North Shepherd Dr Houston TX 77008 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 9 1 0.79% Clinic
> 250842730 www.aaronwomenscenterhouston.com 250842730-4
> http://www.aaronwomenscenterhouston.com/birth-control
> aaronwomenscenterhouston.com/birth-control AARON WOMEN’S CENTER
> 2505 North Shepherd Dr Houston TX 77008 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 9 1 0.59% Clinic
> 250842730 www.aaronwomenscenterhouston.com 250842730-5
> http://www.aaronwomenscenterhouston.com/late-term-termination
> aaronwomenscenterhouston.com/late-term-termination AARON WOMEN’S
> CENTER 2505 North Shepherd Dr Houston TX 77008 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9 2 0.71% Clinic
> 250842730 www.aaronwomenscenterhouston.com 250842730-6
> http://www.aaronwomenscenterhouston.com/patient-forms
> aaronwomenscenterhouston.com/patient-forms AARON WOMEN’S CENTER
> 2505 North Shepherd Dr Houston TX 77008 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 9 1 0.78% Clinic
>
>
> I understand that i need to use Multivariate Bernouli classification to segregate
> the URL's......I am struggling to get an appropriate R code for the same....
>
> Any help in providing and R code for this would be greatly appreciated.
>
> Cheers
> ALN
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help using r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list