[R] Plot qualitative y axis

PIKAL Petr petr@p|k@| @end|ng |rom prechez@@cz
Wed May 23 13:23:29 CEST 2018


Hi

To rotate plot to get levels on Y axis use coord_flip

ggplot(dat2, aes(N, value, colour = variable, group = variable)) +
geom_point() + geom_line()+coord_flip()
Cheers
Petr

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a podléhají tomuto právně závaznému prohlášení o vyloučení odpovědnosti: https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents attached to it may be confidential and are subject to the legally binding disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces using r-project.org] On Behalf Of John Kane via
> R-help
> Sent: Wednesday, May 23, 2018 12:41 PM
> To: Jim Lemon <drjimlemon using gmail.com>; R-help <r-help using r-project.org>;
> Pedro páramo <percentil101 using gmail.com>
> Subject: Re: [R] Plot qualitative y axis
>
> Hi Pedro,
> melt() is probably working. The problem is I did not finish the copy and
> paste. It would have been better if I had included the ggplot() command.
>
> Try
> ==============================================================
> library(reshape2)
> library(ggplot2)
>
> dat1 <- structure(list(N = c("I", "II", "III", "IV", "V", "VI", "VII", "VIII", "IX", "X",
> "XI", "XII", "XIII", "XIV"), M = c(10L, 124L, 321L, 777L, 896L, 1706L, 635L, 1437L,
> 693L, 1343L, 1221L, 25L, 3L, 7L), W = c(106L, 484L, 874L, 1140L, 996L, 1250L,
> 433L, 654L, 333L, 624L, 611L, 15L, NA, 8L)), .Names = c("N", "M", "W"), class =
> "data.frame", row.names = c(NA,
> -14L))
>
> dat2 <- melt(dat1)
>
> ggplot(dat2, aes(N, value, colour = variable, group = variable)) +
>    geom_point() + geom_line()
> =============================================================
> I feel very stupid.
>
>   On Tuesday, May 22, 2018, 10:40:09 p.m. EDT, Pedro páramo
> <percentil101 using gmail.com> wrote:
>
> Many thanks,
>
> My goal is to make a plott like attached but the Y axis starts in XIV and end at
> top in I. Generally for instance in excel X axis is categories but Y axis is numbers
> I want the contrary plotted in lines, your last help is near what I look but
> barplot is not needed.
>
> Hope you can help me thanks in advance.
>
> 2018-05-22 0:58 GMT+02:00 Jim Lemon <drjimlemon using gmail.com>:
>
> > Hi Pedro,
> > In addition to the other suggestions, here's a guess at what you want
> > by the lines for M and W:
> >
> > ppdf<-read.table(text="N M W
> > I 10 106
> > II 124 484
> > III 321 874
> > IV 777 1140
> > V 896 996
> > VI 1706 1250
> > VII 635 433
> > VIII 1437 654
> > IX 693 333
> > X 1343 624
> > XI 1221 611
> > XII 25 15
> > XIII 3 NA
> > XIV 7 8",
> > header=TRUE)
> > barpos<-barplot(t(as.matrix(ppdf[,2:3])),horiz=TRUE,
> > names.arg=ppdf$N,beside=TRUE,col=c("red","blue"))
> > legend(1000,8,c("W","M"),fill=c("blue","red"))
> > lines(ppdf$W,barpos[2,],col="blue")
> > lines(ppdf$M,barpos[1,],col="red")
> >
> > Jim
> >
> >
> > On Mon, May 21, 2018 at 10:44 PM, Pedro páramo
> > <percentil101 using gmail.com>
> > wrote:
> > > Hi all,
> > >
> > > I´m trying to plot this data
> > >
> > > N M W
> > > I 10 106
> > > II 124 484
> > > III 321 874
> > > IV 777 1140
> > > V 896 996
> > > VI 1706 1250
> > > VII 635 433
> > > VIII 1437 654
> > > IX 693 333
> > > X 1343 624
> > > XI 1221 611
> > > XII 25 15
> > > XIII 3
> > > XIV 7 8
> > > So that in de Y axis will be the level (qualitative data) and in the
> > > X
> > axis
> > > will be M and W variables. So x axis will be wwith a lenght between
> > > 0 and 2000.
> > >
> > > I would like to plot a line with M and other with W so it will be
> > > obvious that above V (in the Y axis) thera are more W and below
> > > level V there are more M.
> > >
> > > Can you please guide me?
> > >
> > > In excel putting Y as X axis is easy but dind´nt achieve to invert
> > > rows
> > and
> > > I ´m trying to plot it in R.
> > >
> > > Many thanks in advance
> > >
> > >    [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > > ______________________________________________
> > > R-help using r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > posting-guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
>
>   [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help using r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help using r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list