[R] legend order in ggplot2

John m|@ojpm @end|ng |rom gm@||@com
Wed May 23 03:25:19 CEST 2018


Hi,

  I ran your code, but the results were not as expected. After I ran the
code by "source", it return


No id variables; using all as measure variables
> p2

  and no line or legend is on the graph (as attached)
  Am I doing anything wrong?

John


library(ggplot2)
library(reshape2)
dfm<-melt(df)
dfm$variable<-factor(dfm$variable, levels=levels(dfm$variable)[c(2,1,3,4)])
p2<-ggplot(dfm, aes(x=rep(1:2,4), y=value))
p2+geom_line(aes(linetype=variable))+
 scale_linetype_manual(values=c("solid", "dashed", "dotted", "blank"),
            labels=c("name_b","name_a","name_c", "other"))


2018-05-22 15:15 GMT+08:00 PIKAL Petr <petr.pikal using precheza.cz>:

> Hi
>
> Your approach seems to me rather complicated. I would reshape data before
> plotting and maybe also change order of levels in resulting variable factor
>
> library(reshape2)
> dfm<-melt(df)
> dfm$variable<-factor(dfm$variable, levels=levels(dfm$variable)[c(
> 2,1,3,4)])
> p2<-ggplot(dfm, aes(x=rep(1:2,4), y=value))
> p2+geom_line(aes(linetype=variable))+
> scale_linetype_manual(values=c("solid", "dashed", "dotted", "blank"),
> labels=c("name_b","name_a","name_c", "other"))
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces using r-project.org] On Behalf Of John
> > Sent: Tuesday, May 22, 2018 5:17 AM
> > To: r-help <r-help using r-project.org>
> > Subject: [R] legend order in ggplot2
> >
> > Hi,
> >
> >  I'd like to graph three lines on ggplot2 and I intend the lines to be
> "solid",
> > "dashed", and "dotted". The legend names are "name_b", "name_a",
> > "name_c". I'd like to legend to present in the order: the "name_b" at
> the top,
> > and "name_c" at the bottom.
> > As a consequence, the legend is indeed in the order: name_b at the top
> and
> > name_c at the bottom. However, I'd like name_b to corresponds to "solid",
> > while it corresponds to "dashed", etc, which I don't want. How could I
> make
> > "solid" correspond to "name_b"? Thanks,
> >
> > #########
> >
> > library(ggplot2)
> > df<-data.frame(x1=c(1,2), y1=c(3,4),z1=c(5,6),w1=c(7,8)) p1<-ggplot(df,
> > aes(x=1:2, y=x1))+
> >  geom_line(aes(linetype="name_b"))+
> >  geom_line(aes(x=1:2, y=y1, linetype="name_a"), df)+
> >  geom_line(aes(x=1:2, y=z1, linetype="name_c"), df)+
> >  scale_linetype_manual(name="", values=c("solid","dashed", "dotted"),
> > breaks=c("name_b","name_a","name_c"))
> > ###########
> >
> > [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help using r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Rplot_test180523.pdf
Type: application/pdf
Size: 4530 bytes
Desc: not available
URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/attachments/20180523/7a15119f/attachment-0002.pdf>


More information about the R-help mailing list