[R] Replace NAs in split lists

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Jan 8 07:21:23 CET 2018


Hi

library(zoo)

has function na.locf, which probably can do what you want.

so something like (untested)

sdf1.fill<-lapply(sdf1, na.locf)
do.call(rbind, sdf1.fill)

Cheers.
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Ek Esawi
> Sent: Monday, January 8, 2018 4:36 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] Replace NAs in split lists
>
> I just came up with a solution right after i posted the question, but i figured
> there must be a better and shorter one.than my solution sdf1[[1]][1,4]<-
> lapplyresults[[1]]
> sdf1[[2]][1,4]<-lapplyresults[[2]]
>
> EK
>
> On Sun, Jan 7, 2018 at 10:13 PM, Ek Esawi <esawiek at gmail.com> wrote:
> > Hi all--
> >
> > I stumbled on this problem online. I did not like the solution given
> > there which was a long UDF. I thought why cannot split and l/s apply
> > work here. My aim is to split the data frame, use l/sapply, make
> > changes on the split lists and combine the split lists to new data
> > frame with the desired changes/output.
> >
> > The data frame shown below has a column named ID which has 2 variables
> > a and b; i want to replace the NAs on the Value column by 2, which is
> > the only numeric entry, for ID=a and by 5 for ID=b.
> >
> > I worked out the solution but could not replace the results in the split lists.
> >
> > Original dataframe , df1
> >  ID ID_2 Firist Value
> > 1 a  aa  TRUE   2
> > 2 a  ab FALSE  NA
> > 3 a  ac FALSE  NA
> > 4 b  aa  TRUE   5
> > 5 b  ab FALSE  NA
> > Sdf1
> > $a
> > ID ID_2 Firist Value
> > 1 a  aa  TRUE   2
> > 2 a  ab FALSE  NA
> > 3 a  ac FALSE  NA
> > $b
> >  ID ID_2 Firist Value
> > 4 b  aa  TRUE   5
> > 5 b  ab FALSE  NA
> > Desired results
> > ID ID_2 Firist Value
> > 1 a  aa  TRUE  2
> > 2 a  ab FALSE  2
> > 3 a  ac FALSE  2
> >
> > $b
> >  ID ID_2 Firist Value
> > 4 b  aa  TRUE   5
> > 5 b  ab FALSE   5
> >
> > My code
> >
> > sdf <- split(df1,df$ID)
> > lapply(sdf, function(z)
> > ifelse(is.na(z$Value),z$Value[!is.na(z$Value)],z$Value))
> > result:
> > $ a: num [1:3] 2 2 2
> > $ b: num [1:2] 5 5
> >
> > How could I put these two lists back in the split data frame, sdf1?
> > Then I could use do.call to reassemble a data frame from the split
> > lists,
> >
> > Thanks,
> > EK
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list