[R] Aggregate over multiple and unequal column length data frames

Ek Esawi esawiek at gmail.com
Tue Feb 27 14:54:23 CET 2018


Thank you Pikal and Bert. My apology for posting parts of my previous
email in HTML. Bert's suggestion will work but i am wondering if there
is an alternative
especially in the case where the data frames are big; that is the
difference in lengths among them is large. Below is a list of sample
date frames and desired result.

EK


dput(df1<-data.frame(col1=c(1,2,3,4,5),col2=c("aa","aa","bb","cc","dd")))
dput(df2<-data.frame(col1=c(1,2,4,5),col2=c("bb","bb","cc","bb")))
dput(df3<-data.frame(col1=c(1,3),col2=c("aa","aa")))
# desired result
dput(dfn<-data.frame(col1=c(2,2,1,1),col2=c(0,3,1,0),col3=c(2,0,0,0),row.names
= c("aa","bb","cc","dd")))

On Fri, Feb 23, 2018 at 7:45 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
> Hi
>
> Your example is rather confusing - partly because HTML formating, partly because weird coding.
>
> You probably could concatenate your data frames e.g. by rbind or merge and after that you could try to aggregate them somehow.
>
> I could construct example data.frames myself but most probably they would be different from yours and also the result would not be necessary the same as you expect.
>
> You should post those data frames as output from dput(data) and show us real desired result from those example data frames.
>
> Cheers
> Petr
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Ek Esawi
>> Sent: Wednesday, February 21, 2018 3:34 AM
>> To: r-help at r-project.org
>> Subject: [R] Aggregate over multiple and unequal column length data frames
>>
>> Hi All--
>>
>> I have generated several 2 column data frames with variable length. The data
>> frames have the same column names and variable types. I was trying to
>> aggregate over the 2nd column for all the date frames, but could not figure out
>> how.
>>
>> I thought i could make them all of equal length then combine them in 1 data
>> frame where i can use aggregate, the formula version Or to put them in a list
>> and loop use lapply but did not know how to do that and thought there might
>> be a simpler way.
>>
>> Below is an example of 3 data frames and the desired result; note that some
>> levels don't appear in all and may be null over all variable, like the case of dd
>> on the desired result which i would like to list all levels even if some are all null.
>>
>> Thanks in advance,
>>
>> EK
>>
>>  df1      df2     df3
>>
>> c1 c2 c1 c2 c1 c2
>> 1 aa 1 bb 1 aa
>> 2 aa 2 bb 2 aa
>> 3 bb 3 cc
>> 4 cc 4 bb
>> 5 bb
>>
>> desired result
>>
>> c1 c2 c2 c2
>> aa 2 2
>> bb 1 2 2
>> cc 1 1
>> dd
>>
>> [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.More information about the R-help mailing list