[R] stem - strange leaves

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Feb 16 16:17:50 CET 2018


Hi

R is open source so you could dig into the code. However the actual stem function is probably written in C, so it is beyond my expertise. If you replied to the list there could be experts who are able to provide explanation.

> stem
function (x, scale = 1, width = 80, atom = 1e-08)
{
  if (!is.numeric(x))
    stop("'x' must be numeric")
  x <- x[is.finite(x)]
  n <- as.integer(length(x))
  if (is.na(n))
    stop("invalid length(x)")
  if (n == 0)
    stop("no finite and non-missing values")
  if (scale <= 0)
    stop("'scale' must be positive")
  .Call(C_StemLeaf, as.double(x), scale, width, atom)
  invisible(NULL)
}
<bytecode: 0x000000000dea62e0>
<environment: namespace:graphics>
>
Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: Leif Ruckman [mailto:leif.ruckman at kau.se]
> Sent: Friday, February 16, 2018 3:27 PM
> To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> Subject: RE: stem - strange leaves
>
> Thank you, I also found that solution but I think it is strange that this happens
> at all. I have tried different data and sometimes this happens and sometimes it
> doesn't so I would like to understand why.
>
> Regards
>
> Leif Ruckman
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: PIKAL Petr [mailto:petr.pikal at precheza.cz]
> Sent: den 16 februari 2018 13:52
> To: Leif Ruckman <leif.ruckman at kau.se>; r-help at r-project.org
> Subject: RE: stem - strange leaves
>
> Hi
>
> I do not know why does it happen but you can control the behaviour by setting
> scale to 0.5.
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Leif
> > Ruckman
> > Sent: Friday, February 16, 2018 9:18 AM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] stem - strange leaves
> >
> > > x
> > [1] 8.0 7.9 7.5 7.0 8.0 7.3 8.0 7.2 7.4 7.3 7.8 8.0 7.7 8.3 7.8 7.8
> > 7.1 7.7 6.9 7.5
> > 7.5 7.3 7.2 7.5 7.2
> > > stem(x)
> >
> >  The decimal point is at the |
> >
> >  6 | 9
> >  7 | 012223334
> >  7 | 5555778889
> >  8 | 00003
> >
> > > y <- c(x, 8)
> > > stem(y)
> >
> >  The decimal point is 1 digit(s) to the left of the |
> >
> >  68 | 0
> >  70 | 00
> >  72 | 000000
> >  74 | 00000
> >  76 | 00
> >  78 | 0000
> >  80 | 00000
> >  82 | 0
> > The first stem is as I want it to be and expect it to be. When I add
> > one more observation R seems to add an extra decimal zero to my
> > observations and all leaves are now zero. Why does this happen?
> >
> > Regards
> > Leif
> >
> > [[alternative HTML version deleted]]
> >

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list