[R] Information

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Feb 9 06:54:52 CET 2018


Hi
Copy your messages to r help, others may give you better advice.
Strange, I do not get such error. Beside, from
m = t(matrix(data = detrend, nrow = 30))
I expect matrix result, but your str shows that m is list.

> m<-list(a=rep(NA, 20), b=rep(1,20))
> colMeans(m, na.rm=T)
Error in colMeans(m, na.rm = T) :
 'x' must be an array of at least two dimensions
So as colMeans help page clearly states, it expects as input

an array of two or more dimensions, containing numeric, complex, integer or logical values, or a numeric data frame. For .colSums() etc, a numeric, integer or logical matrix (or vector of length m * n).

I fish in murky waters. If you fail to provide enogh information you cannot expect reasonable answer.

My guess is that your original data are not what you think they are.
Cheers
Petr

From: Kabouch Nourdine [mailto:nourdinekabouch at yahoo.com]
Sent: Thursday, February 8, 2018 3:02 PM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Subject: Re: RE: [R] Information

Hi
str(detrend)
'data.frame':  1095 obs. of 1 variable:
 $ Mean: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...

str(m)
List of 365
 $ : num [1:1095] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ : num [1:1095] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
....................................................................................
$ : num [1:1095] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ : num [1:1095] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 [list output truncated]
 - attr(*, "dim")= int [1:2] 1 365


On Thursday, February 8, 2018, 11:52:21 AM GMT+1, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:


Hi

The errors are self explanatory. Function needs to be fed by numeric values.

What is the result of

str(m) or str(detrend)
Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of Kabouch
> Nourdine via R-help
> Sent: Thursday, February 8, 2018 11:01 AM
> To: r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>
> Subject: [R] Information
>
> I have a time series of 1095 data corresponding to a daily data of three years.
> I want to know how to use ma(timeserie, order=??, centre=??) to detect the
> trend:
> which order is suitable and what is the difference between centre= true or
> false.
>
> How to avoid these errors:
> 1-Error in timeserie - trend :
> argument non numérique pour un opérateur binaire="non-numeric argument
> for a binary operator"
>
> timeserie:
>    Mean
> 1  3874.000
> 2  3869.000
> 3  3885.000
> .  .
> .  .
> .  .
> trend:
>     [,1]
>  [1,]   NA
>  [2,]   NA
>  [3,]   NA
>   .    .
>   .    .
>   .    .
> 2-m = t(matrix(data = detrend, nrow = 30))
> seasonal = colMeans(m, na.rm = T)
> Error in colMeans(m, na.rm = T) : 'x' doit être numérique=" 'x' must be numeric"

>
>
>
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list