[R] To implement OO or not in R package, and if so, how to structure it?

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Thu Sep 14 15:24:35 CEST 2017


Hi

I do not consider myself as an expert in field of R package programming but if your data are rectangular, why not use data.frames.

OTOH if they are structured in free form (something like lm result) you could use lists.

Did you read this?
https://cran.r-project.org/doc/contrib/Leisch-CreatingPackages.pdf

Maybe it could give you some insight in how to create package.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Alexander
> Shenkin
> Sent: Thursday, September 14, 2017 2:59 PM
> To: r-help <r-help at r-project.org>
> Subject: [R] To implement OO or not in R package, and if so, how to structure
> it?
>
> Hello all,
>
> I am trying to decide how to structure an R package.  Specifically, do I use OO
> classes, or just provide functions?  If the former, how should I structure the
> objects in relation to the type of data the package is intended to manage?
>
> I have searched for, but haven't found, resources that guide one in the
> *decision* about whether to implement OO frameworks or not in one's R
> package.  I suspect I should, but the utility of the package would be aided by
> *collections* of objects.  R, however, doesn't seem to implement collections.
>
> Background: I am writing an R package that will provide a framework for
> analyzing structural models of trees (as in trees made of wood, not statistical
> trees).  These models are generated from laser scanning instruments and model
> fitting algorithms, and hence may have aspects that are data-heavy.
> Furthermore, coputing metrics based on these structures can be
> computationally heavy.  Finally, as a result, each tree has a number of metrics
> associated with it (which may be expensive to calculate), along with the
> underlying data of that tree.  It will be important as well to perform
> calculations across many of these trees, as one would do in a dataframe.
>
> This last point is important: if one organizes data across potentially thousands
> of objects, how easy or hard is it to massage properties of those objects into a
> dataframe for analysis?
>
> Thank you in advance for thoughts and pointers.
>
> Allie
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list