[R] Optimize code to read text-file with digits

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Sep 8 14:06:56 CEST 2017


Hi

see in line


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Martin
> Moller Skarbiniks Pedersen
> Sent: Friday, September 8, 2017 11:58 AM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] Optimize code to read text-file with digits
>
> On 8 September 2017 at 11:25, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
>
> > > Moller Skarbiniks Pedersen
>
> > My program which is slow looks like this:
> > >
> > > filename <- "digits.txt"
> > > lines <- readLines(filename)
> >
> > why you do not read a file as a whole e.g. by
> >
> > lines<-read.table("digits.txt")
> >
>
> Good idea.
>
> >
> > And now I am lost.
>
>
> [...]
>
>
> > Or do you want one big numeric vector from all your numbers?
>
> here you need to read values as character variables
> >
>
> Yes. That's what I am looking for.

*********************

Well, this is how you cen get your numeric vector of length 1e6

set.seed(111)
numbers0<-sample(0:9, 1e6, replace=TRUE)

If you want to get this number vector from the file it is better to use lists and lapply but maybe with loop it can be done too

First I prepare some data>

daf<-as.character(numbers0)
index<- 0:(1e6-1)
index<-index%/%5
lll<-split(daf, index)
lll<-lapply(lll, paste, collapse="")
daf<-do.call(rbind, lll)
dim(daf)<-c(20000,10)
daf<-as.data.frame(daf)

# here we have data frame similar to what you can get with read.table
head(daf)
   V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9  V10
1 57353 75381 66866 52351 03707 13763 76897 67383 02972 37636
2 40540 52811 02521 18199 23236 64967 70123 46962 95347 47379
3 55001 55094 36922 08811 77704 99060 65902 28279 29131 98979
4 41936 77976 71345 84996 36865 11825 11024 90616 35653 10772
5 42339 89821 23790 62176 03266 36054 34882 06822 10087 05317
6 36275 45199 80796 54458 38836 87953 64394 02685 25788 19502
>
# now it is time transform data.frame to numeric vector
# Change to list, transform to character, split to items, unlist and make numeric
lll<- as.list(daf)
lll<-lapply(lll, as.character)
numbers<-lapply(lll, strsplit,"")
numbers <- as.numeric(unlist(numbers))
length(numbers)
[1] 1000000
> all.equal(numbers, numbers0)
[1] TRUE
>
all this is computed in less than 1 second, is it really so slow?

Cheers
Petr

******************


>
> >
> > lines<-read.table("digits.txt", colClasses="character")
> > numbers<-as.numeric(unlist(strsplit(as.character(lines[1,]),"")))
> > changes first row to numeric vector.
> >
> >
> Do I still need to loop through all lines?
> It is maybe even slower now.
>
> numbers <- vector('numeric')
> for (i in 1:nrows(lines)) {
>  numbers <- c(numbers, as.numeric(unlist(strsplit(as.
> character(lines[i,]),""))))
> }
>
>
> > Anyway, can you explain what is your final goal?
> >
> >
> A numeric vector of length 1 million. Each element should be one digit.
>
>
> > Cheers
> > Petr
> >
> >
> Thanks.
> /Martin
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list