[R] "Time Series Plotting"

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Oct 11 09:08:27 CEST 2017


Hi
keep your emails to R help, I do not offer private consultance and others could have different opinion how to solve your problem.
Did you even try my suggestion? If not, why not? If yes in what respect it does not comply with your expectations.
Cheers
Petr

From: niharika singhal [mailto:niharikasinghal1990 at gmail.com]
Sent: Tuesday, October 10, 2017 2:34 PM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
Subject: Re: [R] "Time Series Plotting"

Hello,

My Energy column looks like in the image in the attachment, and my sequence column correspond to state.
I wanted to look at the graph and see the state correspond to the energy column in the Times series

Thanks & Regards
Niharika


On Tue, Oct 10, 2017 at 2:28 PM, niharika singhal <niharikasinghal1990 at gmail.com<mailto:niharikasinghal1990 at gmail.com>> wrote:
hello,

I just wanted the result in Time series thats why i am doing ts

On Tue, Oct 10, 2017 at 2:23 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi

I wonder why do you want to change it to ts. If I am not mistaken


plot(Data$Energy, col=Data$sequence)

or

plot(1:nrow(Data), Data$Energy, col=Data$sequence)

should do the trick.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of niharika
> singhal
> Sent: Tuesday, October 10, 2017 2:09 PM
> To: r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>
> Subject: [R] "Time Series Plotting"
>
> Hello,
>
>
> I need some help in plotting time series.
>
>
> I have dataframe Data with two column and thousands of row, I want wherever
> the sequence corresponding to Energy column is changed the color change
> should be reflected in Time Series plot, some rows of dataframe are below
>
>
>
> Energy sequence
>
> 13536   3
>
> 14335   3
>
> 14638   3
>
> 25363   3
>
> 18511   2
>
> 18371   2
>
> 14555   3
>
>
>
> I am able to plot time series by:-
>
> Data.energy<- ts(Data$ Energy, frequency=1)
>
> plot(Data.energy)
>
>
>
> How should I add the color effect based on the sequence column value?
>
>
>
> Thanks & Regards
>
> Niharika Singhal
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.



________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]



More information about the R-help mailing list