[R] mystery "158"

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Wed Nov 22 10:15:05 CET 2017


Well, ?factor does not say anything about this behaviour (assigning numeric code instead of level of factor). And actually if you do assignment for whole vector the result is different (vector in data frame is changed to factor).

> temp2$fff[1]<-vec[1]
> head(temp2,2)
 pokus minuty fff
1  T42  240  3
2  T42  300 <NA>
> temp2$fff<-vec
> head(temp2,2)
 pokus minuty fff
1  T42  240  c
2  T42  300  c
>
> is.factor(vec[1])
[1] TRUE

I am not experieenced enough to explain what is happening but it is probably combination selection ?"[" and assignment ?"<-" operation.

I was not able to pinpoint explanation of this in help pages but maybe I only did not read it correctly.

dput(temp2)
temp2 <- structure(list(pokus = structure(c(1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L,
2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 5L, 5L, 6L, 6L, 7L, 7L, 8L, 8L
), .Label = c("T42", "T43", "T44", "T45", "T46", "T47", "T48",
"T49"), class = "factor"), minuty = structure(c(2L, 3L, 4L, 2L,
3L, 4L, 5L, 6L, 1L, 2L, 3L, 4L, 2L, 3L, 4L, 2L, 3L, 2L, 3L, 2L,
3L, 2L, 3L), .Label = c("180", "240", "300", "360", "420", "480"
), class = "factor"), fff = c(NA_character_, NA_character_, NA_character_,
NA_character_, NA_character_, NA_character_, NA_character_, NA_character_,
NA_character_, NA_character_, NA_character_, NA_character_, NA_character_,
NA_character_, NA_character_, NA_character_, NA_character_, NA_character_,
NA_character_, NA_character_, NA_character_, NA_character_, NA_character_
)), .Names = c("pokus", "minuty", "fff"), row.names = c(NA, -23L
), class = "data.frame")

> dput(vec)
vec <- structure(c(3L, 3L, 2L, 5L, 3L, 4L, 2L, 2L, 1L, 1L, 5L, 3L, 4L,
1L, 2L, 5L, 2L, 4L, 5L, 5L, 2L, 5L, 4L), .Label = c("a", "b",
"c", "d", "e"), class = "factor")

Cheers
Petr> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Peter
> Langfelder
> Sent: Wednesday, November 22, 2017 12:00 AM
> To: Glen Forister <gforister at gmail.com>
> Cc: R <r-help at r-project.org>
> Subject: Re: [R] mystery "158"
>
> Your data frame fam contains factors. Turn it into character strings using
>
> fam$Family = as.character(fam$Family)
>
> and try again. It may be helpful if you read up on R's factors, see ?factor.
>
> HTH,
>
> Peter
>
> On Tue, Nov 21, 2017 at 2:14 PM, Glen Forister <gforister at gmail.com> wrote:
> > This is a simple problem, but a mystery to me.
> > I'm trying to grab $Family "Scelionidae" from one dataframe and put it
> > into another dataframe occupied with NA in $Family. The result is a
> > "158" ends up there instead of Scelionidae.
> > Simply put   fam$Family[1] <- least$Family[1]
> >
> > If I have made a mistake here, can somebody point it out. I've
> > included the simple steps I got there showing the structure and heads of the
> objects.
> > ===== add a col of NA = Family
> >> least$Family <- NA; str(least)
> > 'data.frame':  243 obs. of 6 variables:
> > $ sp  : int 1 3 5 6 8 11 13 15 18 19 ...
> > $ Fallon: int 14 11 109 6 1 44 70 23 4 100 ...
> > $ Dimen : int 10 13 52 2 1 19 18 0 2 116 ...
> > $ Farm : int 6 2 3 0 0 2 0 1 2 1 ...
> > $ Sums : int 30 26 164 8 2 65 88 24 8 217 ...
> > $ Family: logi NA NA NA NA NA NA ...
> >>head(least,2)
> >  sp Fallon Dimen Farm Sums Family
> > 1 1   14  10  6  30   NA
> > 3 3   11  13  2  26   NA
> >>
> >> #next change the property logi to char least$Family <-
> >> as.character(least$Family)
> >> str(least)
> > 'data.frame':  243 obs. of 6 variables:
> > $ sp  : int 1 3 5 6 8 11 13 15 18 19 ...
> > $ Fallon: int 14 11 109 6 1 44 70 23 4 100 ...
> > $ Dimen : int 10 13 52 2 1 19 18 0 2 116 ...
> > $ Farm : int 6 2 3 0 0 2 0 1 2 1 ...
> > $ Sums : int 30 26 164 8 2 65 88 24 8 217 ...
> > $ Family: chr NA NA NA NA ...
> >># This is where I will grab the info to put into the above.
> >> head(fam,2)
> >     Family Sp
> > 1  Scelionidae 1
> > 2     Aphid 2
> >># This shows the id of my object I want to copy fam$Family[1]
> > [1] Scelionidae
> > 180 Levels: ? ? = 97 ? immature ? sp sample ?? ???? 1 2 3 ... wolf?
> >>
> >># This shows me copying Scelionidae into dataframe least
> >>least$Family[1] <- fam$Family[1]
> >>
> >>#  Here is where I don't get what I expect, but 158
> >>str(least);
> > 'data.frame':  243 obs. of 6 variables:
> > $ sp  : int 1 3 5 6 8 11 13 15 18 19 ...
> > $ Fallon: int 14 11 109 6 1 44 70 23 4 100 ...
> > $ Dimen : int 10 13 52 2 1 19 18 0 2 116 ...
> > $ Farm : int 6 2 3 0 0 2 0 1 2 1 ...
> > $ Sums : int 30 26 164 8 2 65 88 24 8 217 ...
> > $ Family: chr "158" NA NA NA ...
> >>head(least, 1)
> >  sp Fallon Dimen Farm Sums Family
> > 1 1   14   10    6    30  158
> >>
> >>#  Showing what I wanted to copy still exists.
> >> fam$Family[1]
> > [1] Scelionidae
> > 180 Levels: ? ? = 97 ? immature ? sp sample ?? ???? 1 2 3 ... wolf?
> >
> >     [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide
> > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list