[R] Changing ggplot2 legend key/title to custom text

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Thu Jun 29 14:00:19 CEST 2017


Hi

I usually use google. It is quite powerful.

Search
ggplot legend title

results in
http://www.cookbook-r.com/Graphs/Legends_(ggplot2)/

from which you could find a way how to modify legend.

library(ggplot2)
bp <- ggplot(data=PlantGrowth, aes(x=group, y=weight, fill=group)) + geom_boxplot()
bp
bp + scale_fill_discrete(name="Experimental\nCondition",
             breaks=c("ctrl", "trt1", "trt2"),
             labels=c("Control", "Treatment 1", "Treatment 2"))


For plotmath (subscripts, ...) see

?plotmath

e.g.

plot(1,1, main=expression("sex"[2]), sub=expression("sex"^"2"))
text(1,.8,expression(over("sex", "sex"[2])))

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: BARLAS Marios 247554 [mailto:Marios.BARLAS at cea.fr]
> Sent: Thursday, June 29, 2017 1:28 PM
> To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: RE: Changing ggplot2 legend key/title to custom text
>
> Hi Petr and thanks for your reply,
>
> That's the problem I don't want to modify the labels of my legends but the title
> of the legend in itself inserting my custom text :)
>
> Take for example the 1st graph in this tutorial
> http://www.sthda.com/english/wiki/ggpubr-r-package-ggplot2-based-
> publication-ready-plots
> I want to change the "sex" in "sex subscript 2" or " (sex/sex[2]+Q)
>
> Thanks again,
>
> Marios Barlas
> PhD Candidate
> CMOS & Memory Integration
> Advanced Memory Group
>
> Leti, technology research institute
> Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives T. +33 4 38 78
> 11 50 M. +33 6 02 61 83 49 www.leti.fr | Leti is a member of the Carnot
> Institutes network
>
> -----Message d'origine-----
> De : PIKAL Petr [mailto:petr.pikal at precheza.cz] Envoyé : jeudi 29 juin 2017
> 13:08 À : BARLAS Marios 247554 <Marios.BARLAS at cea.fr>; r-help at r-
> project.org Objet : RE: Changing ggplot2 legend key/title to custom text
>
> Hi
>
> There are plenty of examples
> https://stackoverflow.com/questions/6202667/how-to-use-subscripts-in-
> ggplot2-legends-r
> https://stackoverflow.com/questions/19507742/using-expressionpaste-to-
> insert-math-notation-into-a-ggplot-legend
>
> which you can modify.
>
> If you say
>
> "but it wont' seem to work"
>
> how can we know what does it mean?
>
> Plotmath expressions are rather tricky, especially if you do not use them often.
> You need some experimenting.
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of BARLAS
> > Marios 247554
> > Sent: Thursday, June 29, 2017 11:47 AM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] Changing ggplot2 legend key/title to custom text
> >
> > Hi all,
> >
> > ok I have this issue:
> >
> > I want to change my graphs legends to custom text, often requiring the
> > use of superscripts/subscripts I tried to use this instruction I found on stack
> overflow:
> >
> > labs(x = "R(Ohm)", y= "CDF", aesthetic= " Content (%)" )
> >
> > but it wont' seem to work.
> >
> > Also tried bquote for super/ subscripts
> >
> > xlab(bquote(~x~/(~x~ + ~MO[2]~)* '(%)'))
> >
> > but I get an error that the / operator is not recognized.
> >
> > Any ideas on how I can solve these issues ?
> >
> > Thanks in advance,
> > Marios Barlas
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide
> > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně
> jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze
> svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či
> zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to
> z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s
> dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným
> dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost
> žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo
> písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender.
> Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your
> system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to
> use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by
> modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept
> such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the
> offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an
> express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into
> any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is
> expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of
> attorney is submitted to the recipient or the person represented by the
> recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the
> person represented by the recipient.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list