[R] Fill in empty cell in data.frame from previous value

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Jun 26 08:26:19 CEST 2017


Hi

Maybe I am missing something but in package "zoo" is function "na.locf", which fills empty cells with previous value.

So when you read your file

dat<-read.table("....", na="")

you can use

library(zoo)
sapply(dat, na.locf)

the only problem is that it changes factors to numeric representation. It is solved here

https://stackoverflow.com/questions/22771260/na-locf-converts-data-from-numeric-to-character

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Christophe
> Elek
> Sent: Sunday, June 25, 2017 5:26 PM
> To: Boris Steipe <boris.steipe at utoronto.ca>
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] Fill in empty cell in data.frame from previous value
>
> Excellent Boris, thx – this helps
>
> From: Boris Steipe
> Sent: June 25, 2017 11:23 AM
> To: Christophe Elek
> Cc: r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] Fill in empty cell in data.frame from previous value
>
> Run it through a loop. I assume the cell contents is NA (Not Available). Test for
> it with is.na(). Whenever that returns TRUE, replace the NA value with the
> value from the previous row.
>
> Cheers,
> B.
>
>
>
> > On Jun 24, 2017, at 1:49 PM, Christophe Elek <christophe.elek at gmail.com>
> wrote:
> >
> > Hello Total newbie here... I hope I read the guide properly
> >
> > I have the following data.frame (I read it from a CSV file I cannot
> > change)
> >
> > names val
> > 1 Mandy  1
> > 2     2
> > 3 John  2
> > 4     2
> >
> > I want to read the row number 2, but I want the first column to be
> > “Mandy” and not null
> >
> > print (frame[2,])
> > 2 Mandy  2
> >
> > I can manipulate the data.frame once loaded How can I fill all cell in
> > column “names” with the previous value ?
> > Or is there a function that will get me the row and fill the “names” column ?
> >
> > NOTA BENE: I do not want the answer, I want to find it myself but I
> > need guidance If there is a function, tell me the library and I will
> > search If this is an algorithm, tell me generally how you would do and
> > let me scratch my head first 😊
> >
> > Thanks Chris
> >
> >
> >   [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide
> > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list