[R] FW: Fail to install package in R

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Fri Jul 28 14:24:19 CEST 2017


CC to R-help

From: PIKAL Petr
Sent: Friday, July 28, 2017 2:20 PM
To: 'li xiaomei' <lixiaomei0921 at gmail.com>
Cc: r-help at r-project.org
Subject: RE: [R] Fail to install package in R

Hi

You should keep conversation within the list, others could bring better answers.

I still do not see any error message. I found this answer to seemingly same question.

http://r.789695.n4.nabble.com/utils-menuInstallLocal-td4630933.html

Did you selected some mirror and a package name to continue installation process?

Best way is to use
install.packages(“package name”)

directly within R environment. It is the smoothest way and it usually installs all required dependent packages.

There could be also issues if you installed R with administrator rights so as with write permissions.

Cheers
Petr


From: li xiaomei [mailto:lixiaomei0921 at gmail.com]
Sent: Friday, July 28, 2017 11:41 AM
To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>>
Subject: Re: [R] Fail to install package in R

Hi Pikal,

Sorry about that. My install environment is:
Windows 10, install from within R, zip files stored in one of the drive of my computer,and error messages as follows:Thanks
Ellen
28/7/2017

On Fri, Jul 28, 2017 at 9:14 PM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz<mailto:petr.pikal at precheza.cz>> wrote:
Hi

If this is urgent why do you provide only limited information.

Windows x Linux x Mac?
Installing from CRN, github elsewhere?
Installing from within R or with OS?
Error messages?

Cheers
Petr> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org<mailto:r-help-bounces at r-project.org>] On Behalf Of li xiaomei
> Sent: Friday, July 28, 2017 10:02 AM
> To: r-help at r-project.org<mailto:r-help at r-project.org>
> Subject: [R] Fail to install package in R
>
> Hi R
>      I tried to install some packages in R(R.3.4.1,or R.3.0.8), but I failed to install
> to, it reminds me: utils:::menuInstallLocal()
>      Can you help me to fix it? I attached all of the packages I need to install.
> Please help me, I have to use it to finish my homework, hence it is urgent for
> me.
>
> Thanks
> Ellen
> 28/7/2017
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org<mailto:R-help at r-project.org> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list