[R] fit lognorm to cdf data

peter dalgaard pdalgd at gmail.com
Tue Jul 11 15:24:31 CEST 2017


You can have any expression on the RHS, and list the parameters to optimize over in start=. The only reason to restrict to SSfpl and friends is that they are SelfStarting, i.e., they contain methods to compute reasonable starting values, but you were giving start= anyway.

- pd

> On 11 Jul 2017, at 07:16 , PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
> 
> Hi
> 
> Great. I did not think that such combination is posssible.
> 
> Thanks.
> Petr
> 
>> -----Original Message-----
>> From: peter dalgaard [mailto:pdalgd at gmail.com]
>> Sent: Tuesday, July 11, 2017 1:11 AM
>> To: PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
>> Cc: r-help at r-project.org
>> Subject: Re: [R] fit lognorm to cdf data
>> 
>> How about
>> 
>> proc <- c(0.9, 0.84, 0.5, 0.16, 0.1)
>> size <- c(0.144, 0.172, 0.272, 0.481, 0.583)
>> plot(size, proc, xlim=c(0,1), ylim=c(0,1))
>> fit<-nls(proc~plnorm(size, log(xmid), sdlog, lower=FALSE), start=list(xmid=0.2,
>> sdlog=.1))
>> summary(fit)
>> lines(fitted(fit)~size)
>> 
>> -pd
>> 
>>> On 10 Jul 2017, at 16:27 , PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
>>> 
>>> Dear all
>>> 
>>> I am struggling to fit data which form something like CDF by lognorm.
>>> 
>>> Here are my data:
>>> 
>>> proc <- c(0.9, 0.84, 0.5, 0.16, 0.1)
>>> size <- c(0.144, 0.172, 0.272, 0.481, 0.583)
>>> plot(size, proc, xlim=c(0,1), ylim=c(0,1))
>>> fit<-nls(proc~SSfpl(size, 1, 0, xmid, scal), start=list(xmid=0.2, scal=.1))
>>> lines(seq(0,1,.01), predict(fit, newdata=data.frame(sito=seq(0,1,.01))), col=2)
>>> 
>>> I tried to fit with SSfpl, which is let say close but probably not enough. I tried
>> to find how to fit lognorm CDF to my data but did not find an easy solution.
>>> 
>>> Before I start to invent wheel I ask for some hints. I thought about using
>> optim together with plnorm or to feed nls with lognorm function but maybe
>> somebody already solved such task.
>>> 
>>> Best regards
>>> Petr
>>> 
>>> ________________________________
>>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>> určeny pouze jeho adresátům.
>>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně
>> jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze
>> svého systému.
>>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
>> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
>> či zpožděním přenosu e-mailu.
>>> 
>>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a
>> to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
>> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s
>> dodatkem či odchylkou.
>>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným
>> dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost
>> žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo
>> písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
>> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>>> 
>>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>> intended only for its intended recipients.
>>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender.
>> Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your
>> system.
>>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to
>> use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused
>> by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>>> 
>>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
>> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately
>> accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of
>> the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
>>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an
>> express mutual agreement on all its aspects.
>>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into
>> any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is
>> expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of
>> attorney is submitted to the recipient or the person represented by the
>> recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the
>> person represented by the recipient.
>>> ______________________________________________
>>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>> 
>> --
>> Peter Dalgaard, Professor,
>> Center for Statistics, Copenhagen Business School
>> Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, Denmark
>> Phone: (+45)38153501
>> Office: A 4.23
>> Email: pd.mes at cbs.dk  Priv: PDalgd at gmail.com
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
> 
> 
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> 
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> 
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
> 
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

-- 
Peter Dalgaard, Professor,
Center for Statistics, Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg, Denmark
Phone: (+45)38153501
Office: A 4.23
Email: pd.mes at cbs.dk  Priv: PDalgd at gmail.comMore information about the R-help mailing list