[R] dplyr help

Mangalani Peter Makananisa pmakananisa at sars.gov.za
Tue Jul 11 09:57:27 CEST 2017


Thank you very much for the support.  I just used the reshape library and my problem was solved.

Kind regards,

Peter

-----Original Message-----
From: PIKAL Petr [mailto:petr.pikal at precheza.cz] 
Sent: 10 July 2017 11:17 AM
To: Mangalani Peter Makananisa; r-help at r-project.org
Cc: Vito Ricci (vito_ricci at yahoo.com)
Subject: RE: dplyr help

Hi

something like

dcast(temp2, minuty~pokus)
?

> dput(temp2)
structure(list(pokus = structure(c(1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 5L, 5L, 6L, 6L, 7L, 7L, 8L, 8L ), .Label = c("T42", "T43", "T44", "T45", "T46", "T47", "T48", "T49"), class = "factor"), minuty = structure(c(2L, 3L, 4L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 1L, 2L, 3L, 4L, 2L, 3L, 4L, 2L, 3L, 2L, 3L, 2L, 3L, 2L, 3L), .Label = c("180", "240", "300", "360", "420", "480"
), class = "factor")), .Names = c("pokus", "minuty"), row.names = c(NA, -23L), class = "data.frame")

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of 
> Mangalani Peter Makananisa
> Sent: Monday, July 10, 2017 10:30 AM
> To: r-help at r-project.org
> Cc: Vito Ricci (vito_ricci at yahoo.com) <vito_ricci at yahoo.com>
> Subject: [R] dplyr help
>
> HI all,
>
> Is it possible to use one column spread on multiple columns values.
>
> example
> spread( Key_col, value1:value7)
>
> spreading Key_col to variable value1, value2, ....... Value7
>
> Please advise,
>
> Kind regards
>
> Mangalani Peter Makananisa (5786)
> South African Revenue Service (SARS) - HO
> +2782 456 4669 / +2712 422 7357
>
> Please Note: This email and its contents are subject to our email 
> legal notice which can be viewed at 
> http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see 
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide 
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

Please Note: This email and its contents are subject to our email legal notice which can be viewed at http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list