[R] (no subject)

Bob O'Hara rni.boh at gmail.com
Thu Oct 13 11:55:04 CEST 2016


Yes, thanks. That seems to be it:

thing <- c("M1", "M2", "M.1", "M.2")
> sort(thing)
[1] "M1" "M.1" "M2" "M.2"

The only documentation I can find is from ?Comparison:
"Collation of non-letters (spaces, punctuation signs, hyphens,
fractions and so on) is even more problematic."

Indeed.

Bob

On 13 October 2016 at 11:26, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz> wrote:
> Hi
>
> Just a wild guess. Dot is ignored and the output is alphabetically sorted.
>
> You could try sort it yourself by
>
> sort(ls())
>
> Cheers
> Petr
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Bob
>> O'Hara
>> Sent: Thursday, October 13, 2016 10:29 AM
>> To: r-help <r-help at r-project.org>
>> Subject: [R] (no subject)
>>
>> I've just come across an odd problem with sorting in ls(): it doesn't seem to
>> order the object names correctly. If I do the following, the order isn't what I
>> expect:
>>
>> > ls(sorted=TRUE)
>> [1] "AridData"     "AridDataToBUGS"  "Arid.df"
>> "Arid.hpd"     "AridPrecip.sd"   "Break.df"
>> [7] "Break.hpd"     "Cols"       "Data"
>> "DataFrames"    "DataToBUGS"    "DataToBUGS.nonlog"
>> [13] "FitBRugs"     "Fixed.df"     "Fixed.hpd"
>> "FormatData"    "GetCol"      "GetHPD"
>> [19] "GetMCMC"      "GetRow"      "HPDIs"
>> "Int.alpha12"    "Int.alpha21"    "ModisData"
>> [25] "ModisDataToBUGS"  "Modis.df"     "ModisFixed.df"
>> "ModisFixed.hpd"  "Modis.hpd"     "ModisPrecip.sd"
>> [31] "ModisShrink.df"  "ModisShrink.hpd"  "ModisYears"
>> "OrigData"     "OrigDataToBUGS"  "Orig.df"
>> [37] "Orig.hpd"     "OrigPrecip.sd"   "OrigYears"
>> "PlotChecks"    "PlotEff"      "plothpd"
>> [43] "ProvinceNames"   "ResNames"     "ResNamesOrder"
>> "Shrink.df"     "Shrink.hpd"    "SimInits"
>>
>> Specifically, the Modis* objects are sorted like this:
>>
>> > ls(sorted=TRUE)[26:30]
>> [1] "Modis.df"    "ModisFixed.df" "ModisFixed.hpd" "Modis.hpd"
>> "ModisPrecip.sd"
>>
>> With Modis.* coming both before and after ModisF*. I can't see why there
>> would be any odd problems with character sets changing (this was all done
>> on a single computer with no weird locale switching), and the objects are all
>> created within a single R session:
>>
>> > sessionInfo()
>> R version 3.2.5 (2016-04-14)
>> Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
>> Running under: Ubuntu 16.04.1 LTS
>>
>> locale:
>> [1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8    LC_NUMERIC=C
>> LC_TIME=en_GB.UTF-8    LC_COLLATE=en_US.UTF-8
>> [5] LC_MONETARY=en_GB.UTF-8  LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
>> LC_PAPER=en_GB.UTF-8    LC_NAME=C
>> [9] LC_ADDRESS=C        LC_TELEPHONE=C
>> LC_MEASUREMENT=en_GB.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C
>>
>> attached base packages:
>> [1] stats   graphics grDevices utils   datasets methods  base
>>
>> other attached packages:
>> [1] MCMCglmm_2.22.1  ape_3.5      Matrix_1.2-7.1
>> RColorBrewer_1.1-2 plyr_1.8.4     coda_0.18-1
>>
>> loaded via a namespace (and not attached):
>> [1] cubature_1.1-2 corpcor_1.6.8  tools_3.2.5   Rcpp_0.12.7
>> nlme_3.1-128  grid_3.2.5   knitr_1.14
>> [8] tensorA_0.36  lattice_0.20-34
>>
>> Can anyone explain what's going on?
>>
>> Bob
>>
>> --
>> Bob O'Hara
>>
>> Biodiversity and Climate Research Centre Senckenberganlage 25
>> D-60325 Frankfurt am Main,
>> Germany
>>
>> Tel: +49 69 798 40226
>> Mobile: +49 1515 888 5440
>> WWW:  http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=219
>> Blog: http://occamstypewriter.org/boboh/
>> Journal of Negative Results - EEB: www.jnr-eeb.org
>>
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.-- 
Bob O'Hara

Biodiversity and Climate Research Centre
Senckenberganlage 25
D-60325 Frankfurt am Main,
Germany

Tel: +49 69 798 40226
Mobile: +49 1515 888 5440
WWW:  http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=219
Blog: http://occamstypewriter.org/boboh/
Journal of Negative Results - EEB: www.jnr-eeb.orgMore information about the R-help mailing list