[R] Loop to check for large dataset

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Oct 10 08:27:18 CEST 2016


Hi

see in line

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Christoph
> Puschmann
> Sent: Sunday, October 9, 2016 1:27 AM
> To: Adrian Dușa <dusa.adrian at unibuc.ro>
> Cc: r-help at r-project.org; Christoph Puschmann
> <c.puschmann at student.unsw.edu.au>
> Subject: Re: [R] Loop to check for large dataset
>
> Dear Adrian,
>
> Yes it is a cyclical data set and theoretically it should repeat this interval until
> 61327. The data set itself is divided into 2 Parts:
> 1. Product category (column 10)
> 2. Number of Stores Participating (column 01) Overall there are 22 different
> products and in each you have 19 different stores participating. And
> theoretically each store over each product category should have a 1 - 157
> week interval.

Not much clearer and definitely not reproducible.

From what I understand you have 22*19= 418 combinations of product/store. How do you want to put these 418 combinations into 157 rows?

It seems to me that it can be somehow done with aggregate function, however without some small reproducible example we are fishing in murky water.

Try to post data with let say 3 stores and 4 products to explain how your data is structured and what is or is not correct.

Cheers
Petr

>
> The part I am struggling with is how do I run a loop over the whole data set,
> while checking if all stores participated 157 weeks over the different
> products.
>
> So far I came up with this:
>
> n=61327              # Generate Matrix to check for values
> Control = matrix(
>  0,
>  nrow = n,
>  ncol = 1)
>
> s <- seq(from =1 , to = 157, by = 1)
> CW = matrix(
>  s,
>  nrow = 157,
>  ncol = 1
> )
>
> colnames(CW)[1] <- ’s'
>
> CW = as.data.frame(CW)
>
> for (i in 1:nrow(FD)) {      # Let run trhough all the rows
>  for (j in 1:157) {
> if(FD$WEEk[j] == C$s[j]) {
>  Control[i] = 1         # coresponding control row = 1
> } else {
>  Control[i] = 0         # corresponding control row = 0
> }
> }
> }
>
> I coded a MRE and attached an sample of my data set.
>
> MRE:
>
> #MRE
>
> dat <- data.frame(
>  Store = c(rep(8, times = 157), rep(12, times = 157)), # Number of stores
>  WEEK = rep(seq(from=1, to = 157, by = 1), times = 2)
> )
>
>
>
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list