[R] trimmed mean and Winsorized mean

John Kane jrkrideau at inbox.com
Thu Jan 21 15:01:16 CET 2016


I think this depends on how well google knows you. It took me about 6 months when I first starting using R just to get google to figure out what r meant.  I was getting a lot if information on how to do correlations before that. 

"winsorized mean in r statistics" sounds safer for a new R user 

John Kane
Kingston ON Canada


> -----Original Message-----
> From: petr.pikal at precheza.cz
> Sent: Thu, 21 Jan 2016 13:40:41 +0000
> To: mkashif at uaf.edu.pk, r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] trimmed mean and Winsorized mean
> 
> Hi
> 
> Out of curiosity I tried to find how precise is searching for such simple
> task on internet.
> 
> This was my question in google
> 
> winsorized mean in r
> 
> 
> Position 6
> http://finzi.psych.upenn.edu/library/SciencePo/html/winsor.mean.html
> 
> Position 5
> http://www.statisticalanalysisconsulting.com/measures-of-central-tendency-the-trimmed-mean-and-median/
> 
> Position 4
> https://cran.r-project.org/web/packages/robustHD/robustHD.pdf
> 
> Position 3
> https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2009-August/402610.html
> 
> Position 2
> http://www.r-bloggers.com/winsorization/
> 
> and the winner
> http://www.personality-project.org/r/html/winsor.html
> 
> Which of those 6 hits (which you could get instantly) are not compliant
> with your question?
> 
> Cheers
> Petr
> 
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of
>> Muhammad Kashif
>> Sent: Thursday, January 21, 2016 10:51 AM
>> To: Group R-help
>> Subject: [R] trimmed mean and Winsorized mean
>> 
>> Dear respected group members
>> 
>> 
>> who we calculate trimmed and Winsorized mean of data. can we calculate
>> directly of any latest package is available for their calculation.
>> 
>>       [[alternative HTML version deleted]]
>> 
>> ______________________________________________
>> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> 
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
> 
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
> známá.
> 
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
> 
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
> person represented by the recipient, or the existence of such
> authorization is known to the recipient of the person represented by the
> recipient.
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

____________________________________________________________
Can't remember your password? Do you need a strong and secure password?
Use Password manager! It stores your passwords & protects your account.More information about the R-help mailing list