[R] Overlapping subject-specific histograms

Frank S. f_j_rod at hotmail.com
Thu Jan 14 16:20:29 CET 2016


Many thanks Petr!
 
Best,
 
Frank
 
> From: petr.pikal en precheza.cz
> To: f_j_rod en hotmail.com; r-help en r-project.org
> Subject: RE: [R] Overlapping subject-specific histograms
> Date: Thu, 14 Jan 2016 12:03:16 +0000
> 
> Hi
> 
> change
> 
> points( factor(names(tab)) + dist.overlap, data$sim[kat == i] ,
> > type="h", col=2, lw =4)
> 
> to
> 
> points( 1:length(data$count[kat == i]) + dist.overlap, data$sims[kat == i] , type="h", col=2, lw =4)
> 
> And do not use html post, your code could be scrammbled.
> 
> Cheers
> Petr
> 
> 
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces en r-project.org] On Behalf Of Frank
> > S.
> > Sent: Thursday, January 14, 2016 12:48 PM
> > To: r-help en r-project.org
> > Subject: [R] Overlapping subject-specific histograms
> >
> > Dear R users,
> >
> > First of all, excuse me if my doubt is very trivial, but so far I
> > haven't been able to solve it.
> > My question is this: I have a data frame which contains repeated
> > measurements on 4 subjects coded
> > as "id", and I want to plot, for each subject, not only the
> > corresponding "counts" variable histogram,
> > but also overlapping to the right side the corresponding results of
> > "sim" variable (I want to do it in basic
> > R code, i.e., without any specific R package). I have almost the right
> > code (see the example code below),
> > but I can not overlap the "sim" variable.
> >
> > Thanks in advance for suggestions!!
> >
> > Frank
> >
> > data <- data.frame(id = rep(c(1,3,4,7), c(9,5,3,3)),
> >   count = c(0, 10, 15, 0, 16, 7, 14, 11, 12, 1, 8, 17, 19, 0, 9, 10,
> > 14, 2, 3, 10),
> >   sims = c(1, 9, 15, 1, 14, 5, 12, 10, 12, 2, 6, 15, 18, 1, 9, 9,
> > 12, 5, 3, 9))
> >
> > # The actual code I have
> > # ------------------------------
> > windows(height = 5, width = 5)
> > par(mfrow = c(2, 2), oma = c(1, 2, 2, 1), mar=c(3, 2, 1, 1), las = 1)
> > for(i in 1:length(unique(data$id))){
> >  kat <- factor(data$id, labels = 1:length(unique(data$id)))
> >  plot(data$count[kat == i],
> >  type = "h", col = 1, lwd = 3, xaxt = "n", xlab ="", main = "",
> >  xlim = c(1, max(table(data$id))), ylim = c(0, 20))
> >  axis(1, at = 1:max(table(data$id)))
> >  mtext( bquote(paste("id = ", .(unique(data$id)[i]))), side = 3, cex
> > = 0.9, line = 0.5)
> >  tab <- table( as.matrix( data$id ) )
> >  dist.overlap <- 0.4 # Distance of right overlapping of the "sim"
> > variable
> >  # points( factor(names(tab)) + dist.overlap, data$sim[kat == i] ,
> > type="h", col=2, lw =4) ## =======> Line I can not solve
> > }
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help en r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> 
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k nìmu pøipojené dokumenty jsou dùvìrné a jsou urèeny pouze jeho adresátùm.
> Jestli¾e jste obdr¾el(a) tento e-mail omylem, informujte laskavì neprodlenì jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s pøílohami a jeho kopie vyma¾te ze svého systému.
> Nejste-li zamý¹leným adresátem tohoto emailu, nejste oprávnìni tento email jakkoliv u¾ívat, roz¹iøovat, kopírovat èi zveøejòovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální ¹kodu zpùsobenou modifikacemi èi zpo¾dìním pøenosu e-mailu.
> 
> V pøípadì, ¾e je tento e-mail souèástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukonèit kdykoliv jednání o uzavøení smlouvy, a to z jakéhokoliv dùvodu i bez uvedení dùvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávnìn nabídku bezodkladnì pøijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vyluèuje pøijetí nabídky ze strany pøíjemce s dodatkem èi odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, ¾e pøíslu¹ná smlouva je uzavøena teprve výslovným dosa¾ením shody na v¹ech jejích nále¾itostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, ¾e není oprávnìn uzavírat za spoleènost ¾ádné smlouvy s výjimkou pøípadù, kdy k tomu byl písemnì zmocnìn nebo písemnì povìøen a takové povìøení nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu pøípadnì osobì, kterou adresát zastupuje, pøedlo¾eny nebo jejich existence je adresátovi èi osobì jím zastoupené známá.
> 
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
> 
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
 		 	  		 
	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list