[R] [Q] It it possible to create the data frame only non-zero data column?

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Mon Jan 11 08:17:46 CET 2016


Hi

as.matrix is rather dangerous, it converts all values to lowest mode which, if there is text column, is character.

And if I understand correctly original post was about removing all zero columns.

Using plain zero comparison can be dangerous due to possibility of compensating negative and positive values.
> dat<-data.frame(a=c(-1,0,1), b=c(0,0,0), c=c(0,0,1))
> dat
  a b c
1 -1 0 0
2 0 0 0
3 1 0 1
> colSums(dat)==0
  a   b   c
 TRUE TRUE FALSE

Remove incorrectly first column too.

I would proceed with NA substitution, which is safer.

> dat[dat==0]<-NA
> colSums(is.na(dat))==nrow(dat)
  a   b   c
FALSE TRUE FALSE
>

And even this can be problematic if values in dat are not integers.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Ulrik
> Stervbo
> Sent: Friday, January 08, 2016 6:06 PM
> To: Hiroyuki Sato; r-help at r-project.org
> Subject: Re: [R] [Q] It it possible to create the data frame only non-
> zero data column?
>
> Could you use rowsum and select rows larger then 0?
>
> Something like:
>
> result[rowsum(as.matrix(result) > 0, ]
>
> On Fri, 8 Jan 2016 at 18:00 Hiroyuki Sato <hiroysato at gmail.com> wrote:
>
> > Hello all.
> >
> > I re-post this question by e-mail.
> > (I posted via google-group. But It's not posted yet.)
> >
> > I'm newbie GNU R.
> >
> > I would like to compare two datas.
> > How to select columns which has non-zero datas?.
> > It it possible to create the data frame only VAL3(non-zero data)
> > column with command?
> >
> > Formatted sample.
> > https://gist.github.com/hiroyuki-sato/cb36584f6cd5845b6c3e
> >
> > sample1.txt
> >
> >  ID,VAL1,VAL2,VAL3
> >  ID1,0,2,3
> >  ID2,0,2,3
> >  ID3,0,2,3
> >
> >  real data has 5000 columns.
> >
> > sample2.txt
> >
> >  ID,VAL1,VAL2,VAL3
> >  ID1,0,2,3
> >  ID2,0,2,3
> >  ID3,0,2,2
> >
> >  The difference sample1 and sample2 is ID3/VAL3.
> >   sample1: 3
> >   sample2: 2
> >
> > R commands.
> >
> >  sample1 <- read.table("sample1.txt",header=T,sep=',')
> >  sample2 <- read.table("sample2.txt",header=T,sep=',')
> >
> >  result <- sample1[,2:4] - sample2[,2:4]
> >  result
> >   VAL1 VAL2 VAL3
> >  1  0  0  0
> >  2  0  0  0
> >  3  0  0  1
> >
> > I would like to create data frame which has non-zero value columns.
> > Could you tell me how to do it?
> >
> > Best regards.
> >
> > --
> > Hiroyuki Sato.
> >
> >     [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide
> > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list